Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

úrad vlády SRStránka bola presunutá na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „rada“) je stálym odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády pre oblasť vedy a techniky a oblasť inovácií vrátane inovácií v oblasti produkcie a spracovania dreva, lesníctva, biotechnológií, potravinárstva, stavebných výrobkov a inovácií v zdravotníctve a pôdohospodárstve. Štatút rady podrobnejšie upravuje postavenie, úlohy, zloženie a spôsob rokovania rady. Radu tvoria predseda, piati podpredsedovia a ďalší členovia. Orgánmi rady sú predseda rady a predsedníctvo rady. Predsedom rady je podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Predsedníctvo rady tvoria predseda rady a podpredsedovia rady. Podpredsedami rady sú ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, minister hospodárstva Slovenskej republiky, minister financií Slovenskej republiky, predseda Slovenskej akadémie vied  a podpredseda určený predsedom  rady.

Základné informácie: 

Štatút Rady vlády SR
Štatút Rady vlády SR (konsolidované znenie)
Zoznam členov Rady vlády SR
Rokovací poriadok Rady vlády SR

 

 Č.

 Dátum

 Materiály k rokovaniam

 Záznam

 Uznesenia

 13.  15.11.2018  program a materiály   záznam 1/13-7/13
 per rollam  11.10.2018  materiály    
 12.  12.09.2018  program a materiály  zápisnica  

Mimoriadne zasadnutie

 23.08.2018

 pozvánka    
 per rollam  05.04.2018  materiály    
 11.  09.11.2017  program a materiály  zápisnica  
 10.  30.06.2017  program a materiály  zápisnica  
 9.  16.03.2017  program a materiály  zápisnica  
 8.  15.12.2016  program a materiály  zápisnica  
 per rollam  28.09.2016  program a materiály    
 7.  04.09.2015  program a materiály  zápisnica  
 6.  10.02.2015  program a materiály  zápisnica  

 5.

 23.10.2014  program a materiály  zápisnica  
 4.  26.05.2014  program a materiály  zápisnica  
 3.  24.09.2013  program a materiály  zápisnica  
 2.  28.05.2013  program a materiály  zápisnica  

 1.

 09.04.2013  program a materiály  zápisnica  

Rada vlády SR pre vedu a techniku (2006-2012)