O portáli

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI)  predstavuje jeden zo základných informačných, manažérskych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky. Jeho existencia vychádza jednak zo Zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a Zákona č. 233/2008 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 o organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja, a jednak z Akčného plánu pre oblasť vedy, výskumu a inovácií, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 557/2005 dňa 13. júla 2005. Úloha č. 10 v rámci tohto akčného plánu sa týkala vybudovania Centrálneho informačného portálu pre oblasť vedy, výskumu a inovácií, ktorým by slúžil na informačné zabezpečenie výskumu a vývoja a jeho realizáciu ako jeden centrálny bod  v rámci  ústredného portálu verejnej správy, z ktorého sa budú môcť občania a inštitúcie dozvedieť informácie o všetkých programoch, aktivitách a výsledkoch projektov v oblasti vedy, výskumu a inovácií podporovaných z verejných zdrojov.

V súlade s § 26 ods. 6 zákona č. 233/2008 správcom portálu  je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.  Prevádzkovateľom portálu je Centrum vedecko technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou MŠVVaM SR.

Základné úlohy

Najzákladnejšie úlohy CIPu sú definované Zákonom č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a Zákonom č. 233/2008 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 o organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja. V súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z., v ktorom sa v § 26 definuje obsah informačného zabezpečenia výskumu a vývoja prostredníctvom informačného portálu, je definovaný jeho obsah nasledovne:

  • informácie o verejných výzvach na riešenie projektov,
  • informácie o projektoch financovaných prostredníctvom agentúry, o projektoch riešených v rámci štátnych programov výskumu a vývoja a o projektoch riešených v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja vrátane informácií o ich výsledkoch,
  • informácie o výsledkoch riešenia úloh výskumu a vývoja uskutočňovaných podľa doterajších predpisov,
  • informácie o výsledkoch účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch a iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja,
  • súhrnné správy
  • ďalšie informácie týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja podľa rozhodnutia ministra školstva.

Samotný CIP VVI ide svojím obsahom nad rámec vyššie spomínaných funkcií, keď slúži ako nástroj na:

  • efektívnu organizáciu a realizáciu agendy „vedy a spoločnosť“,
  • hodnotenie celoštátneho a regionálneho potenciálu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií,
  • sledovanie efektívnosti vynaložených prostriedkov z verejných financií
  • evidenciu všetkých podporených projektov a úloh výskumu, vývoja a inovácií financovaných úplne, alebo čiastočne prostredníctvom verejných financií, vrátane hodnotenia ich spoločensko-hospodárskych výstupov.

Portál je určený tak odborným, ako aj laickým užívateľom z domáceho – slovenského prostredia a súčasne informácie poskytované v rámci neho slúžia aj zahraničným používateľom.