Odbory vedy a techniky

Odbory vedy a techniky  

Odbor vedy a techniky je obsahovo vymedzená oblasť vedy a techniky, v ktorej sa uskutočňuje výskum a vývoj. Sústavu odborov vedy a techniky a číselníky odborov vedy a techniky určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sústava odborov vedy a techniky slúži na štatistické a administratívne účely.  

Sústava odborov vedy a techniky sa člení na tieto skupiny odborov vedy a techniky:

Členenie skupín odborov vedy a techniky vychádza zo Sústavy odborov vedy a techniky a číselník odborov vedy a techniky podľa Smernice č. 55 / 2022, ktorú vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Smernica nadobúda účinnosť dňa 15. septembra 2022.

Archív
Smernica č. 27/2006-R