Zobrazenie B časť 1 modul B

Prihlášky patentov a patenty udelené v Slovenskej republike, v členskej krajine EÚ a v inom štáte

Žiadateľ uvedie do tabuľky najviac päť najvýznamnejších prihlášok patentov/patentov za posledných šesť / dvadsať rokov svojej činnosti s uvedením základných údajov:

Typ: Vyberte jednu z nasledovných možností:
a) prijatá prihláška patentu v SR,
b) prijatá prihláška patentu v zahraničí,
c) udelený patent,
d) udelený patent v zahraničí,
e) realizovaný patent.
Vlastník:  
Číslo:  
Názov:  
Dátum:  
Špecifikácia: Stručne uveďte, čoho sa patent týka.

Žiadateľ prikladá kópiu titulných strán relevantných dokumentov (v elektronickej verzii skenované a v tlačenej verzii).