Rámcové programy Európskej únie pre výskum a technický rozvoj

Rámcové programy pre výskum a vývoj reprezentujú nadstavbovú vedecko-technickú politiku EÚ vo vzťahu k čiastkovým programom jednotlivých členských krajín. Vychádzajú z podrobných analýz stavu ekonomiky, spoločenských, ekologických podmienok a potrieb v EÚ s cieľom stanoviť také  priority vo výskume a technologickom rozvoji, ktoré zabezpečia EÚ potrebnú konkurenčnú schopnosť v porovnaní s najvyspelejšími krajinami sveta.

Príprava nového rámcového programu EÚ pre VaI (FP9)

 

Logo H2020 Rámcový program EÚ pre VaI Horizont 2020

 

Siedmy rámcový program pre výskum a technický rozvoj (2007 - 2013)


Informácie o 7. RP, formách poskytovanej podpory, možnosti zapojenia sa do riešenia projektov, kontakty na národné kontaktné body (NCP) a národných delegátov (ND) 7. RP nájdete na webovom sídle: www.7rp.sk 

Zdroj: Európska komisia
Výkladový slovník anglických výrazov 7. rámcového programu
Seveth Framework Programme
Zdroj: CORDIS 

 

 Šiesty rámcový program pre výskum a technický rozvoj (2002 – 2006)

Šiesty rámcový program (6. RP) reprezentuje nástroj na dotváranie Európskeho výskumného priestoru (ERA) aby tento svojou efektívnosťou a integritou  prispieval k vyššej konkurenčnej schopnosti Európy.  Slovenská republika sa do riešenia  jeho programu zapojila podpísaním Memoranda o pričlenení k 6. rámcovému programu 29. októbra 2002. Financovanie 6. RP reprezentuje 6% z celkového rozpočtu EU vynakladaného na vedu a výskum (17,5 miliárd eur), pritom oproti 5. RP došlo k zvýšeniu rozpočtu, najmä v oblasti problematiky ľudských zdrojov a mobility,  až o 50%.

Účasť Slovenska v šiestom rámcovom programe
Zdroj: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Sixth Framework Programme
Zdroj: CORDIS

 Základný informačný servis o programoch a projektoch medzinárodnej spolupráce s krajinami EÚ  a podporu účasti  Slovenska v  6. RP zabezpečuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

 

5. Rámcový program

 Piaty rámcový program pre výskum a technický rozvoj (1998 – 2002)

Slovenská republika sa stala riadnym členom 5. rámcového programu od 1. septembra 1999. Hlavným zámerom a vecnou orientáciou programu bolo posilnenie výskumných aktivít  laboratórií európskych podnikov a vysokých škôl, orientácia ich vedecko-výskumných pracovníkov na získavanie nových originálnych poznatkov a vysokohodnotných technológií, pomáhať tak napĺňať hospodárske  a spoločenské ciele EÚ. K tým predovšetkým patrilo zlepšenie situácie v zamestnanosti, kvalite života,  zdravia a ochrany globálnych ekologických podmienok.   

Účasť Slovenska v piatom rámcovom programe - východiská pre 6. RP
Zdroj: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Fifth Framework Programme
Zdroj: CORDIS
Výročná správa  EK o aktivitách výskumu a vývoja v EÚ v r. 2001 hodnotiaca  plnenie 5.RP  v jeho  hlavných ukazovateľoch ktoré sa týkajú aj Slovenska
Zdroj: Európska komisia

Základný informačný servis o programoch a projektoch medzinárodnej spolupráce s krajinami EÚ  a podporu účasti  Slovenska v  5.  RP zabezpečuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja.