Súhrnné správy

Informácia o stave medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce v roku 2013
Príloha  

Verejné obstarávania 

Správa o stave plnenia cieľov štátnych programov a o čerpaní finančných prostriedkov za rok  2008

Správa o MVTS za rok 2015

Podpora APVV v rámci medzinárodnej bilaterálnej spolupráce v roku  2015
Výstupy získané z ročných a záverečných správ na základe výziev bilaterálnej spolupráce v roku   2015
Informácia o stave MVTS v roku   2015