Verejné obstarávanie

Domov Veda v SR Súhrnné správy Verejné obstarávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na technickú edíciu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR a vypracovanie Analýzy stavu výskumu a vývoja v SR.

 Predmetom zákazky je:

 -          Technická edícia návrhu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu  SR ako ex ante kondicionality pre čerpanie štrukturálnych fondov zo strany Slovenskej republiky v programovacom období 2014 – 2020

-          Vypracovanie Analýzy stavu výskumu a vývoja v SR s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém výskumu a vývoja za rok 2012

Celkový cenový limit: do 20 000,- EUR (bez DPH)

 Cenovú ponuku žiadame predložiť v termíne do 2. augusta 2013 na adresu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia vedy a techniky, Stromová 1, 813 30 Bratislava

 24. júla 2013

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na participáciu na vypracovaní podkladov do materiálu „Stratégia výskumu a vývoja v SR do roku 2020“.

 

Základná špecifikácia predmetu cenovej ponuky: Vypracovanie štyroch analýz ako podkladových materiálov:

  • Spracovanie analýzy výskumnej a vývojovej špecializácie SR pre potreby určenia priorít S3 stratégie
  • Analýza regionálnych inovačných stratégií
  • Kvalitatívna a kvantitatívna analýza projektov a úloh VaV 2008 – 2012 (APVV projekty, kontrakty univerzít so súkromným sektorom) pre potreby S3 stratégie
  • Analýza možností zapojenia  sa spoločného slovensko-ruského podniku do systému finančnej podpory  projektov (možnosti financovania, podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby projekty spoločného podniku mohli žiadať o finančnú podporu  zo štátneho rozpočtu, resp. zo zdrojov EÚ). Sídlom podniku bude Slovenská republika, právna forma – podnik s účasťou štátu (zdroje 50:50, resp. 40:60 SR : Rusko), výskumno – vzdelávací a výrobný podnik.       

Celkový cenový limit: do 20 000,- EUR (bez DPH)

Cenovú ponuku žiadame predložiť v termíne do 24. júla  2013 na adresu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia vedy a techniky, Stromová 1, 813 30 Bratislava

 11. júla 2013