EUROSTARS

Logo EUROSTARSČo je program Eurostars 2 a možnosti financovania projektov na národnej úrovni

Eurostars je Spoločný program  Európskej únie (EÚ) a 33 krajín iniciatívy EUREKA (medzivládna iniciatíva na podporu trhovo orientovaného výskumu, ktorej je SR členom od roku 2001). Program bol zriadený Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 743/2008 (ES) zo dňa 9. júla 2008. Poskytuje financovanie na výskumných projektov pre malé a stredné podniky (MSP), ktorých výstupmi sú nové produkty, služby alebo procesy. 

Eurostars v súčinnosti a prostredníctvom členských krajín iniciatívy EUREKA, poskytuje financovanie pre medzinárodné výskumné projekty. Medzinárodné konzorcium musí mať najmenej  dvoch členov z viac ako dvoch krajín  programu Eurostars. Vďaka tejto medzinárodnej spolupráci malé a stredné podniky môžu ľahko získať prístup na trhy.

Program Eurostars 2 – nástupca programu Eurostars. Program bol zriadený Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 553/2014/EÚ z 15. 5. 2014.

Riadenie a implementácia programu na medzinárodnej úrovni: Sekretariát EUREKA Brusel, Belgicko

Riadenie a implementácia programu v SR: MŠVVaŠ SR, sekcia vedy a techniky, odbor implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja, Expertná skupina EUREKA a Eurostars 2 – súlad stratégie financovania programu na národnej úrovni s prioritami RIS3SK

Členstvo SR v programe: SR sa stala členom programu Eurostars na základe podpisu bilaterálnej dohody medzi MŠVVaŠ SR a Sekretariátom EUREKA dňa 22. 11. 2011. Pre účasť v programe Eurostars 2 podpísalo MŠVVaŠ SR so Sekretariátom EUREKA novú bilaterálnu dohodu dňa 19. 5. 2016.

Video – Čo je program Eurostars?

Členské krajiny programu Eurostars 2
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Turecko

Asociované krajiny
 Južná Kórea, Kanada, Južná Afrika

Ciele programu

 • Podpora  spolupráce MSP zaoberajúcich sa výskumom a vývojom na medzinárodných projektoch, ktorých cieľom je vývoj nových produktov, procesov a služieb,
 • Zlepšenie dostupnosti verejného financovania pre MSP
 • Podpora a zvýšenie účasti MSP bez predchádzajúcich skúseností s nadnárodným výskumom

 Výzvy na podávanie projektov:

Sekretariát EUREKA vyhlasuje dvakrát ročne výzvy na podávanie projektov – na jar a na jeseň. Projekty sa predkladajú  na Sekretariát EUREKA v Bruseli. Informácie o aktuálnych výzvach nájdete na stránke https://www.eurostars-eureka.eu/

Kto sa môže zúčastniť programu Eurostars 2?

Projekty v rámci programu Eurostars 2 musia byť koordinované MSP, ktorý musí spĺňať jednu z podmienok:

 • 10% obratu firmy ide na výskum a vývoj,
 • 10% zamestnancov pracuje vo výskume a vývoji,

Projektov v rámci programu Eurostars 2 sa môžu tiež zúčastniť veľké firmy, výskumné centrá a univerzity, ale len ako partneri MSP.

Financovanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje finančnú podporu slovenským účastníkom v medzinárodných projektoch, ktoré boli úspešné vo výzvach vyhlasovaných sekretariátom EUREKA a boli ním schválené. Podporujeme výskumné projekty v súlade s prioritami RIS3SK. Výskumný projekt by mal trvať maximálne 3 roky, mal by pozostávať zo spolupráce najmenej dvoch krajín Eurostars 2. Váš projekt by mal viesť k uvedeniu produktu na trh v rámci 2 rokov od skončenia projektu.

Keď plánujete predloženie projektu, je vhodné kontaktovať MŠVVaŠ SR, NPC – kontakt je uvedený nižšie  Poskytneme Vám poradenstvo pri predkladaní prihlášky, pomoc pri nájdení zahraničných partnerov, poskytneme Vám  informácie o možnosti získania finančnej podpory z MŠVVaŠ SR.

Dôležité  je sa oboznámiť s pravidlami účasti. Podrobnosti nájdete na stránke https://www.eurostars-eureka.eu/start-your-eurostars-projectwww.vedatechnika.skwww.minedu.sk.

Takisto je dôležité urobiť si kontrolu súladu s kritériami oprávnenosti programu Eurostars 2. Usmernenia sú dostupné na stránke https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-eligibility-guidelines  

MŠVVaŠ SR má na obdobie trvania programu Eurostars 2 (2014 – 2020) plánovanú sumu 500 000 eur ročne na podporu slovenských účastníkov v medzinárodných projektoch. Financujeme 50% celkových nákladov na projekt, maximálne do výšky 150 000 eur na jeden projekt. Intenzita pomoci je pre MSP – 50 %, veľké podniky – 50%, univerzity a výskumné organizácie 50%.

Ako sa môžem zapojiť do programu Eurostars 2?

Stručný popis postupu:

 1. Identifikácia myšlienky projektu, ktorý chcem podať, a myslím si, že uspeje v silnej  medzinárodnej konkurencii
 2. Identifikácia aktuálnej výzvy a témy projektu
 3. Identifikácia a oslovenie možných partnerov zo zahraničia (vlastné kontakty, využitie NPC na MŠVVaŠ SR, EEN databáza) http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
 4. Kontaktovanie MŠVVaŠ SR – pomoc pri predkladaní projektu, poradenstvo,
 5. Mám partnerov, mám myšlienku projektu, predloženie prihlášky na Sekretariát EUREKA v Bruseli, v termíne uzávierky výzvy https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding
 6. Hodnotenie prihlášky v Bruseli
 7. Ak je Vaša prihláška úspešná, môžete sa uchádzať o financovanie z MŠVVaŠ SR

 

Podrobnejšie informácie
www.eurostars-eureka.eu

Kontakt
Národný projektový koordinátor programu Eurostars
Mgr. Jana Stadtruckerová
Odbor implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja
Sekcia vedy a techniky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová ul. 1
Bratislava
Tel. 02/59374 718
jana.stadtruckerova@minedu.sk

Podpísaná bilaterálna dohoda EUROSTARS 2

SK EUROSTARS 2 Bilateral Agreement SJ

Tabuľka pre EUREKA

Zámer na realizáciu EUROSTARS 2 SK 2016