Právne informácie

GDPR

Účely a bližšie podmienky spracúvania osobných údajov:

Záznamy o spracovateľských činnostiach (prevádzkovateľ)  pdf

Záznamy o spracovateľských činnostiach (sprostredkovateľ)  pdf


Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie. 

Poskytnutie osobných údajov na základe súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. O spôsobe odvolania súhlasu informujeme dotknuté osoby pri získavaní súhlasu.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo preto, že je to nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe. V prípade namietania proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, prestaneme spracúvať údaje dotknutej osoby na tieto účely.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Osobné údaje získava CVTI SR vo väčšine prípadov priamo od dotknutých osôb. V niektorých prípadoch získavame osobné údaje z iných zdrojov napr. od Vášho zamestnávateľa, z verejne dostupných zdrojov alebo registrov a pod. V prípade, ak získavame osobné údaje z iných zdrojov (nie od dotknutej osoby), poskytneme dotknutej osobe aj informáciu, z akého zdroja sme jej osobné údaje získali a informáciu o kategórii dotknutých osobných údajov.

Práva dotknutej osoby:

 • Ak spracúvanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, je možné takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 •  

 • Dotknutá osoba má ďalej podľa GDPR (čl. 15 až 22)  právo na:

prístup k osobným údajom,

získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii) a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR),

právo na opravu osobných údajov,
právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné; prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu,

právo na výmaz osobných údajov /právo na zabudnutie,
dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali); toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,

 •  

 • právo na prenosnosť osobných údajov
  ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému,

 •  

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
  dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak k spracúvaniu dochádza podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR  (na právnom základe oprávnených záujmov) alebo podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 • právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Každá dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk

Bezpečnosť osobných údajov:

CVTI SR na základe posúdenia aktuálnych hrozieb prijala primerané technické a organizačné opatrenia na  zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej Nariadenie). Osobné údaje sú uložené na serveroch CVTI SR, v dátovom centre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo na serveroch zmluvných dodávateľov a poskytovateľov služieb, pričom sú podmienky spracúvania a požadované bezpečnostné opatrenia dohodnuté sprostredkovateľskou zmluvou v zmysle článku 28 Nariadenia.

Cookies:

Naše internetové stránky používajú súbory cookies. Podrobné informácie o používaných cookies a podmienkach ich spracúvania nájdete zverejnené na jednotlivých webových stránkach.