Program Horizont Európa

 

Horizont Európa je 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie a doposiaľ najväčším programom EÚ na podporu výskumu a inovácií s rozpočtom viac ako 95 mld. EUR na sedemročné obdobie (2021-2027). Nadväzuje na predchádzajúci rámcový program s názvom Horizont 2020. Kompletné informácie k programu Horizont Európa nájdete na www.horizont-europa.sk.

Programu Horizont Európa sa môže zúčastniť každý právny subjekt nezávisle od miesta jeho sídla za predpokladu splnenia pravidiel účasti a podmienok konkrétnej výzvy. Od typu organizácie a typu projektu závisí miera príspevku z Európskej komisie, ktorá sa pohybuje vo väčšine prípadov od 70% až po 100% oprávnených nákladov.

 

Štruktúra programu:

  1. pilier „Excelentná veda“ bude posilňovať excelentnosť vedeckej základne Európskej únie. Cieľom je naďalej podporovať projekty hraničného výskumu, ktoré by mali byť vymedzené a riadené samotnými výskumnými pracovníkmi prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC), štipendiami na finančné prostriedky a výmenami výskumných pracovníkov v rámci Akcií Marie Skłodowska-Curie a investovania do výskumných infraštruktúr (vrátane e-infraštruktúr) svetovej úrovne.
  2. pilier „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“ bude posilňovať kľúčové technológie a riešenia na podporu politík EÚ a cieľov udržateľného rozvoja. Bude priamo podporovať výskum týkajúci sa veľkých spoločenských výziev a posilňovať technologické a priemyselné kapacity. Pilier zahŕňa aj aktivity Spoločného výskumného centra (JRC), ktoré podporuje tvorcov politík EÚ a členských štátov prostredníctvom nezávislých vedeckých poznatkov a technickou podporou.

Druhý pilier programu je rozdelený na šesť nasledovných klastrov:

  1. Zdravie
  2. Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
  3. Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
  4. Digitalizácia, priemysel a vesmír
  5. Klíma, energetika a mobilita
  6. Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

 

  1. pilier „Inovatívna Európa“ bude stimulovať prelomové riešenia, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a ekosystémov priaznivých pre inovácie. Zameraný bude na to, aby sa Európa stala kľúčovým hráčom v inováciách vytvárajúcich trh prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (EIC), rozvíjala sa celkovú oblasť inovácií v Európe, a to aj ďalším posilnením Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) a došlo k posilneniu prepojenosti a výkonnosti európskeho výskumno-inovačného prostredia cez oblasť Európske inovačné ekosystémy.

Európska komisia (EK) zároveň posilnila opatrenia, ktoré sú určené pre krajiny so slabšími výskumno-inovačnými výsledkami. Tieto opatrenia patria do časti programu s názvom "Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ (Widening Participation and Strengthening the European Research Area).

 

Národná kancelária Horizontu

 

Hlavnou podpornou štruktúrou pre program Horizont Európa na národnej úrovni na Slovensku je Národná kancelária Horizontu so sídlom na CVTI SR. Tvoria ju národné kontaktné body (NCPs), ktoré potenciálnym žiadateľom a príjemcom poskytujú poradenstvo, praktické informácie a pomoc o všetkých aspektoch účasti v programe Horizont Európa.

Národné kontaktné body majú rozdelené vo svojej kompetencii všetky oblasti programu Horizont Európa, čo umožňuje poskytovanie komplexného poradenstva pre tých, ktorí zvažujú svoju účasť v programe Horizont Európa, ale aj pre tých, ktorí sú už rozhodnutí projektový návrh vypracovať a podať.

Služby Národnej kancelárie Horizontu sú bezplatné. Konzultácie poskytujeme osobne, telefonicky/online alebo e-mailom.

Kanceláriu nájdete v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Viac informácií je k dispozícii na portáli www.horizont-europa.sk

Kontakt: horizont@cvtisr.sk

Zaregistrujte sa na odber noviniek formou newslettera. Nezabudnite si vybrať oblasť Horizontu Európa, ktorá vás najviac zaujíma.