Riadenie štátnej vednej a technickej politiky

Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť vedy a techniky je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Ministerstvo v súlade so svojim štatútom, s kompetenčným zákonom, zákonom o štátnej organizácii výskumu a vývoja najmä:

 • vytvára podmienky na rozvoj vedy a techniky
 • zodpovedá za efektívne využívanie prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku
 • koordinuje činnosť ústredných orgánov, Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl pri príprave a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky okrem výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu
 • zodpovedá za vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja tvorbou koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
 • vypracúva, aktualizuje a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky,
 • vypracúva, aktualizuje a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie národný program rozvoja vedy a techniky, jeho zmeny a pravidelné hodnotenia jeho plnenia
 • vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrhy štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov rozvoja infraštuktúry výskumu a vývoja ako súčastí národného programu rozvoja vedy a techniky
 • schvaľuje na návrh predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja rozpočet Agentúry na podporu výskumu a vývoja
 • vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde návrhy na členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja a koordinuje jej účasť v týchto centrách
 • vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde návrhy na účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja, komunitárnych programoch a iniciativách Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja a koordinuje a vyhodnocuje jej účasť v týchto programoch a iniciatívach
 • každoročne vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde výročnú správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím
 • vypracúva návrhy nástrojov priamej a nepriamej podpory výskumu a vývoja a využitia výsledkov výskumu
 • a vývoja v praxi, vydáva metodické materiály na prípravu, financovanie, koordináciu a kontrolu riešenia štátnych programov výskumu a vývoja, štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a ďalších projektov
 • koordinuje budovanie a využívanie informačních a komunikačných systémov pre potreby výskumu a vývoja
 • vypracúva systémové opatrenia na zabezpečenie rozvoja a efektívneho a koordinovaného využívania infraštruktúry výskumu a vývoja,
 • vytvára systémové mechanizmy a podmienky na nezávislé odborné posudzovanie činností orgánov
 • s pôsobnosťou vo výskume a vývoji a právnických osôb a fyzických osôb, ktoré uskutočňujú výskum a vývoj s finančnou podporou zo štátneho rozpočtu, vytvára podmienky na reprezentáciu a propagáciu slovenskej vedy a techniky,
 • zabezpečuje účasť zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja, ak tento zákon neustanovuje inak, zabezpečuje plnenie úloh v oblasti vedy a techniky, ktoré vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách.