Dunajská stratégia

Logo Dunajskej stratégie

Aktuality  28.09.2015

 • Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bola vyhlásená 23. 9. 2015  s uzávierkou prvého kola 3. 11. 2015. Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdete na: stránkach  http://danube2014.gov.sk/ a http://www.interreg-danube.eu.

  Do projektov v rámci tejto výzvy sa môžu zapojiť subjekty verejného i súkromného sektoru. Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Projektové aktivity budú financované z ERDF do výšky 85% oprávnených nákladov. Partnerstvo sa musí skladať minimálne z troch partnerov z minimálne troch krajín, pričom aspoň dvaja z nich musia pochádzať z oblasti dunajského regiónu (t.j. Nemecko (Baden-Würtemberg a Bavorsko), Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko,  Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina.
  Výzva 

 • Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bude spustená 23. – 24. 9. 2015. Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdete na: http://danube2014.gov.sk/ Prioritné osi programu: 1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, 2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre, 3: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región, 4: Dobre spravovaný dunajský región.
   
 • Dočasnú platformu pre hľadanie vhodných projektových partnerov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 nájdete tu: http://www.southeast-europe.net/en/projects/partnersearch/danubeprogrammepartnersearchplatform
   
 • Pozývame Vás na Kick-off konferenciu Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014 – 2020 dňa 23. – 24. 9. 2015 v Budapešti. Registrovať na konferenciu sa môžete na stránke: http://www.dtpevent.eu/ Na konferencii bude spustená prvá výzva programu. Agenda zahŕňa všeobecné informácie o programe a o prvej výzve, panelovú diskusiu a osem workshopov podľa jednotlivých špecifických cieľov. Na konferencii bude možné nájsť budúcich zahraničných partnerov pre Vaše projekty.
   
 • Pripravujeme informačné dni po spustení výzvy: 28. 9. 2015 v Prešove a 2. 10. 2015 v Bratislave. Bližšie informácie ako aj registrácia budú zverejnené v septembri na http://danube2014.gov.sk/
   
 • Program Interreg Stredná Európa 2014-2020 hľadá externých expertov pre hodnotenie projektov na 1. kvalitatívne hodnotenie, 2. hodnotenie finančnej kapacity, 3. štátnej pomoci. Viac informácií na: http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-call-for-experts-open/
   
 • V prvom kole prvej výzvy programu Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 si podalo žiadosť 620 projektov, z toho 40 projektov so slovenským vedúcim žiadateľom. Monitorovací výbor programu na základe kvalitatívneho hodnotenia spoločného sekretariátu v septembri rozhodne, ktoré projekty sa dostanú do druhého kola výzvy. Viac informácií na: http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-620-applications-for-transnational-funding-received/
   
 • Chystá sa 4. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región, ktoré sa bude konať 29. a 30. októbra 2015 v meste Ulm. Účasť za SR by mala byť čo najširšia, nakoľko budeme na fóre preberať predsedníctvo stratégie. Účasť na fóre je bezplatná. Registrácia ešte nie je otvorená. Viac informácií na: http://www.danube-region.eu/communication/events/600104-4th-annual-forum-of-the-eusdr/event_details

 

Všeobecné informácie o Dunajskej stratégii

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (European Union Strategy for the Danube Region – Dunajská stratégia – ďalej len DS) je makroregionálna stratégia, ktorá predstavuje novú formu regionálnej spolupráce v EÚ. Bola schválená Radou EÚ v júni 2011. 

Cieľom Dunajskej stratégie je predovšetkým:

 • prehĺbenie spolupráce krajín dunajského regiónu, riešenie spoločných problémov,   
 • efektívnejšie využívanie existujúcich zdrojov,
 • v rámci posilnenej spolupráce možnosť zvýšenia účasti v komunitárnych programoch EÚ.

Na spolupráci v rámci Dunajskej stratégie sa zúčastňujú nasledovné krajiny:
členské štáty EÚ: Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Nemecko, Chorvátsko
nečlenské štáty: Srbsko, Moldavsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora

 

Kľúčové dokumenty viažuce sa na Dunajskú stratégiu:

KOM (2010) 715 – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov – Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť  

SEK (2010) 1489 – Akčný plán k Stratégii EÚ pre dunajskú oblasť 

Uvedené dokumenty sú k dispozícii na legislatívnom portáli EÚ PreLex  

 

Národný kontaktný bod  

Pozícia národného kontaktného bodu bola vytvorená na podnet Európskej komisie vo všetkých zainteresovaných členských štátoch dunajského regiónu. Na Slovensku bol určený za národný kontaktný bod pre Dunajskú stratégiu Úrad vlády SR. Túto funkciu vykonáva odbor koordinácie prierezových stratégií a priorít, ktorého oddelenie koordinácie prierezových priorít plní úlohy sekretariátu národného kontaktného bodu. Úlohou národného kontaktného bodu je riadenie implementácie Dunajskej stratégie (t.j. všetkých 11 prioritných oblastí) v SR (http://www.dunajskastrategia.gov.sk/

 

Dunajský regionálny výskumný a inovačný fond  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR) ako jeden z koordinátorov Prioritnej oblasti 07  (Vedomostná spoločnosť) Stratégie EÚ pre dunajskú oblasť (EUSDR) bolo  poverené  Európskou komisiou organizáciou tendra na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Dunajského regionálneho výskumného a inovačného fondu (Danube Region Research and Innovation Fund – DRRIF).    

Hlavným cieľom štúdie je analyzovať možnosti podpory výskumných a inovačných aktivít v dunajskej oblasti. Štúdia taktiež obsahuje informácie o absorpčnej kapacite výskumu a vývoja, možnostiach spolupráce podunajských krajín s existujúcimi grantovými schémami ako aj analýzu možných výskumných priorít v regióne.

Výsledky by mali slúžiť ako základ ďalšieho zintenzívnenia spolupráce krajín dunajskej oblasti vo výskume a inováciách.

Štúdiu vypracovala spoločnosť EY Slovensko za podpory MŠVVŠ SR a Pracovnej skupiny pre DRRIF, ktorá bola vytvorená v rámci Riadiacej skupiny Prioritnej oblasti 7 EUSDR.  

DRRIF – Programový dokument / Štúdia uskutočniteľnosti

DRRIF – Programme Document / Feasibility Study 

 

Projekt Národné centrá pre odborné vzdelávanie  – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy  v SR“ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa stalo koordinátorom medzinárodného projektu Národné centrá pre odborné vzdelávanie  – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy  v SR“, ktorý je v rámci programu ERASMUS+ spolufinancovaný Európskou komisiou. 

Projekt je zameraný na podporu riešenia vysokej nezamestnanosti mladých ľudí v dunajskej oblasti, v kontraste s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl. Jeho zámerom je prispieť k ďalšej modernizácii systému odborného vzdelávania na Slovensku a tým poskytnúť impulz aj pre ostatné krajiny dunajského regiónu. Prenos pozitívnych skúseností z Rakúska a Nemecka (Baden Würtemberg) by mal byť prínosom k  vytvoreniu kompatibilných systémov vzdelávania v podunajskej oblasti.   

Projekt je vlajkovým projektom Stratégie Európskej únie pre Dunajskú oblasť. Cieľom projektu je prispieť ku komplexnej reforme systému odborného vzdelávania a prípravy a to nielen na systémovej úrovni, ale aj analýzou skúseností  z  pilotných projektov zavádzaných v rámci výrobného sektoru na Slovensku. Zvýšením kvality praktického vyučovania u zamestnávateľa môže projekt prispieť k plneniu stratégii Európa 2020 a Bruggskému komuniké. Očakávané konkrétne výsledky  projektu: 

 1. Podpora reformy systému odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike.
 2. Vytvorenie projektu  kompetenčného centra pre duálne odborné vzdelávanie, zameraného na vzdelávanie učiteľov praktického výcviku a prenos skúseností do ďalších krajín dunajskej oblasti.
 3. Posilnenie podpory a mobilizácia malých a stredných podnikov a podnikov pre zapojenie do duálneho systému vzdelávania.
 4. Nepretržitá výmenu skúseností v oblasti praktického vyučovania u zamestnávateľa.   

Viac informácii o projekte nájdete na stránke: 
http://www.minedu.sk/narodne-centra-–-zavadzanie-prvkov-dualneho-odborneho-vzdelavania-a-pripravy-v-sr/  

 

Relevantné dokumenty 

Uznesenie vlády SR č. 149/2010 – k Národnej pozícii k dunajskej stratégii   

Uznesenie vlády SR 229/2011 – k Aktualizovanej národnej pozícii k dunajskej stratégii  

Uznesenie vlády SR č. 497/2011 – k systému koordinácie a aktualizácie projektových zámerov v prioritných oblastiach dunajskej stratégie   

Celá informácia v dokumente (pdf)

Workshop Dunajská stratégia – november 2014