HORIZONT 2020 (program ukončený) a európske iniciatívy

 Logo Horizont 2020

webová stránka HORIZONT 2020

Kompletné informácie sú na ERA portáli

21. októbra 2016  začali verejné konzultácie so zainteresovanými stranami v rámci priebežného hodnotenia programu Horizont 2020. Priebežné hodnotenie pomôže zlepšiť fungovanie a informovanosť o programe Horizont 2020  a bude tiež dôležitým prvkom pri príprave budúcich výskumných a inovačných programov EÚ.

Odkaz na dotazník:
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm 

Novinky
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016  

Názov nového programu Únie pre financovanie výskumu a inovácií, Horizont 2020, odráža odhodlanie Únie zvýšiť v mene budúcnosti inovatívnosť, rast a zamestnanosť. Program Horizont 2020 bude hlavným nástrojom pri realizácii hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii a pri plnení z nej vyplývajúcich záväzkov, ako aj pri plnení záverov zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii.

Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Tento prístup, ktorý zainteresované strany vo všeobecnosti považujú za cestu vpred, podporil aj Európsky parlament vo svojom uznesení z 27. septembra 2011, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor pre Európsky výskumný priestor.

Súbor návrhov pre program Horizont 2020 pozostáva z:

Prínos pre malé a stredné podniky – tlačová správa o úspešnom projekte DURAWOOD

Základné fakty: Témy spolupráce z FP7 do Horizontu 2020

Základné fakty: Účasť priemyslu v Horizonte 2020

Základné fakty: Malé a stredné podniky v Horizonte 2020

Základné fakty: Pravidlá – osobitné zjednodušenie v rámci Horizontu 2020

Základné fakty: Rozšírená účasť v Horizonte 2020

Základné fakty: Informačno-komunikačné technológie v Horizonte 2020

Základné fakty: Medzinárodná spolupráca v Horizonte 2020

Štruktúra programu Horizont 2020

Základné piliere Horizontu 2020 a rozdelenie približne 77 miliardového rozpočtu v %:

 I.                   Excelentná veda

 31.73 %

 1.      Európska výskumná rada

 17.00

 2.      2.Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie

 

 3.50

 3.      Akcie Marie Sklodowska – Curie

 8.00

 4.      Výskumné infraštruktúry

 3.23

 II.                Vedúce postavenie priemyslu

 22.09 %

 1.      Informačné a komunikačné technológie

 17.60

 2.      Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológia,  pokročilé výrobné procesy

 3.69

 3.      Malé a stredné podniky a prístup k prostriedkom rizikového financovania

 0.80

 III.             Spoločenské výzvy

 38.53 %

 1.      Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

 9.70

 2.      Potravinová bezpečnosť a morský výskum

 5.00

 3.      Energia

 7.70

 4.      Transport

 8.23

 5.      Opatrenia v oblasti klímy a efektívne využívanie zdrojov a surovín

 4.00

 6.      Inkluzívne spoločnosti

 1.70

 7.      Bezpečné spoločnosti

 2.20

 Rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

 1.06 %

 Veda pre spoločnosť

 0.60 %

 Európsky inovačný a technologický inštitút

 3.52 %

 Spoločné výskumné centrum: priame akcie nesúvisiace s nukleárnym výskumom

 2.47 %

 SPOLU

 100 %