Metodika vypĺňania žiadosti

Žiadosť o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb vykonávať výskum a vývoj sa skladá z viacerých modulov, ktoré sa delia na základné a na doplňujúce [1]. Pre získanie osvedčenia o spôsobilosti je potrebné preukázať plnenie aspoň jedného ukazovateľa v rámci každého modulu, ktorý sa pre daného žiadateľa považuje za základný [2]. Pre získanie osvedčenia je preto dôležité zamerať sa najmä vyplnenie ukazovateľov rámci základných modulov, pričom však netreba opomenúť ani ostatné (doplňujúce) moduly.

Pre určenie základných modulov je potrebné zvážiť nasledovné skutočnosti:

1. či sa jedná o osobu (právnickú alebo fyzickú - podnikateľa) s pôsobnosťou vo vede a výskume nad 3 roky alebo s pôsobnosťou kratšou ako 3 roky,

Pôsobnosť žiadateľa sa určuje vzhľadom na to, kedy vznikla rozhodujúca skutočnosť, v zmysle ktorej žiadateľ začal vykonávať výskum a vývoj, napr. zapísanie činnosti vykonávanie výskumu a vývoja v prírodných vedách do Obch. registra SR alebo do Živnostenského registra SR, zriaďovacej listiny inštitúcie, a pod. Pokiaľ rozhodujúca skutočnosť vznikla menej než pred troma rokmi pred podaním žiadosti, žiadateľ sa považuje za osobu s pôsobnosťou vo výskume a vývoji do 3 rokov.

2. sektor výskumu a vývoja (štátny sektor, sektor vysokých škôl, neziskový sektor alebo podnikateľský sektor),

Na právnické osoby podľa § 7 písm. b) zákona č. 172/2005 Z.z. (sektor vysokých škôl) a na organizácie SAV sa hodnotenie spôsobilosti osôb vykonávať výskum a vývoj hodnotiteľskou komisiou nevzťahuje, t.j. nepodávajú si žiadosť o hodnotenie spôsobilosti prostredníctvom portálu CIP VVI.

3. skupinu odborov, v ktorej sa vykonáva výskum a vývoj (prírodné vedytechnické vedylekárske vedypôdohospodárske vedyspoločenské vedyhumanitné vedy)[3],

4. či žiadateľ vykonáva hlavne základný výskum alebo aplikovaný výskum a vývoj.

 

Tabuľky pre určenie základných modulov:

a) žiadatelia s pôsobnosťou do 3 rokov:

Základné moduly

Doplňujúce moduly

Časť I – modul I

Časť II – modul D

Je potrebné tiež predložiť výskumný zámer (okrem iných povinných príloh).

Časť I – moduly Aa, Ab, Ac, B, C, D, E, F, G, H, J

Časť II – moduly A, B, C

 

Výskumný zámer opisuje, čo bude žiadateľ skúmať, akými metódami, s kým a v akom časovom rozpätí.
Štruktúra výskumného zámeru je nasledovná: 1. Identifikačné údaje žiadateľa 2. Stručný popis organizácie 3. Výskumný zámer (podnikateľský plán) organizácie (žiadateľa), ktorý bude zahŕňať odborného garanta (garantov), kvalifikačnú skladbu odborníkov, ktorí sa podieľajú na VaV, ich vzdelanie, odbornú prax, pracovný vzťah 4. Časový harmonogram (týka sa VaV činnosti) 5. Finančné zabezpečenie (čo sa financovalo, ako sa bude VaV financovať v budúcnosti) 6. Plánované výskumné riešenia (aktivity v ostatných rokoch, ciele, ktorými sa organizácia plánuje uberať, sústreďovať sa na aké aktivity VaV)

b) žiadatelia s pôsobnosťou nad 3 roky:

Sektor VaV

Skupina vedných odborov

Základný výskum

Aplikovaný výskum a vývoj

Základné moduly

Doplňujúce moduly

Základné moduly

Doplňujúce moduly

Štátny sektor

Prírodné, technické, lekárske a pôdohosp. vedy

Časť I - moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Časť I - moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Spoločenské a humanitné vedy

Časť I - moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Časť I - moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Neziskový a podnikateľský sektor

Prírodné, technické, lekárske a pôdohosp. vedy

Časť I - moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Časť I - moduly Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly Aa, Ab, B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Spoločenské a humanitné vedy

Časť I - moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Časť I - moduly Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly Aa, Ab, B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

 

Všeobecné zásady
 

Pri vypĺňaní jednotlivých modulov dodržujte nasledovné zásady:

  1. Tabuľky údajov za posledných 20 rokov pôsobnosti sa v zmysle § 2 ods. 6 výnosu vypĺňajú len pri prvom hodnotení.
  2. Pokiaľ organizácia existuje kratšie ako 20 rokov, v tabuľkách údajov za posledných 20 rokov pôsobnosti vypĺňa iba údaje od svojho vzniku.
  3. Údaje v tabuľkách za posledných 6 a 20 rokov pôsobnosti sa nesmú prekrývať. V tabuľke údajov za posledných 20 rokov pôsobnosti sa teda uvádzajú príslušné údaje staršie ako 6 rokov.
  4. V tabuľkách uvádzajte iba údaje vzťahujúce sa na žiadateľskú organizáciu. Častá chyba, ktorá sa vyskytuje v žiadostiach, je, pokiaľ si organizácia vykáže publikácie a citácie svojho súčasného zamestnanca, ktoré vznikli počas jeho pôsobenia na inom pracovisku.

 

K žiadosti je potrebné priložiť prílohy v zmysle Výnosu MŠ SR z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja.

[1] § 3 ods. 4 Výnosu MŠ SR z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja

[2] § 3 ods. 16 druhá veta Výnosu MŠ SR z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja

[3] § 6 zákona č. 172/2005 Z.z.