Oponentúry projektov, ktoré začali v roku 2018

Priebežné oponentúry za rok 2019 a záverečné oponentúry projektov výskumu a vývoja podporených v rámci výzvy stimulov pre výskum a vývoj č. 2018/7838:1-26C0 z 21. septembra 2018

 

 V súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 185/2009 Z. z.“) pripravuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR“) kontrolu použitia stimulov pre výskum a vývoj (ďalej len „stimuly VV) podporených v rámci výzvy č. 2018/7838:1-26C0 z 21. septembra 2018.

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR pre kontrolu použitia stimulov VV v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. sa kontrola použitia stimulov VV uskutoční formou priebežných a záverečných oponentúr a bude spojená s administratívnou finančnou kontrolou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež kontrolou vecnej časti riešenia vo vzťahu k zmluvne definovaným podmienkam. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vykonalo a Smernicou č. 64/2020 o postupe pri výkone doplňujúcej kontroly stimulov pre výskum a vývoj vykonalo v roku 2020 kontrolu priebehu, realizácie a použitia finančných prostriedkov u 27 prijímateľov, ktorým boli poskytnuté stimuly pre výskum a vývoj v roku 2018. 

Výsledky hodnotenia projektov podporených v rámci schémy Stimuly pre výskum a vývoj za rok 2019

Dátum konania
oponentúry
Prijímateľ Výsledok administratívnej finančnej kontroly Závery oponentského konania Stav financovania v roku 2020 Poznámka
3.11. MERCHANT, s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
3.11. BIOMIN, a.s. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu, zároveň odporúča vykonať dodatočnú finančnú kontrolu Financovaný  
4.11. PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
5.11. EVPÚ, a.s. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
5.11. SMARTRONIC, s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
6.11. NEUROPOWER, s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada neodporúča pokračovať v riešení projektu Zatiaľ nefinancovaný Ukončenie dohodou v štádiu riešenia
6.11. MABPRO,a.s. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
10.11. Datavard, s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu, zároveň odporúča vykonať kontrolu na mieste Financovaný  
10.11. MicroStep, spol. s r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
11.11. Beset,spol.s r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
11.11. MATADOR Industries, a.s. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
12.11. Martinské centrum imunológie, s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
12.11. TNtech, s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
13.11. NaviDate, s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada neodporúča pokračovať v riešení projektu Čiastočne financovaný Projekt skončený dohodou
13.11. IPESOFT spol. s r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
18.11. SOLMEA s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
18.11. EXA Group, a.s. Úspešne ukončená Oponentská rada neodporúča pokračovať v riešení projektu Čiastočne financovaný Projekt skončený dohodou
19.11. FUTÚRUM s. r. o. Michalovce Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča podmieniť financovanie projektu vykonaním finančnej kontroly na mieste Nefinancovaný  
19.11. FUTÚRUM DYNAMEIS s. r. o. Prebieha Oponentská rada neodporúča pokračovať v riešení projektu Nefinancovaný Podané trestné oznámenie
20.11. DB Biotech, a.s. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča podmieniť financovanie projektu vykonaním finančnej kontroly na mieste Nefinancovaný  
20.11. Biomedical  Engineering , s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
24.11. WINDOWGLASS, s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu Financovaný  
25.11. GEODETICCA VISION, s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu Financovaný  
25.11. Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu Financovaný  
26.11. PANARA, s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu, zároveň odporúča vykonať kontrolu na mieste Financovaný  
26.11. BrainTest, s.r.o. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu Financovaný  
27.11. KONŠTRUKTA Defence, a.s. Úspešne ukončená Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu Financovaný  

Oponentské konania sú verejné a zúčastnia sa ich aj zástupcovia mimovládnych organizácií ako pozorovatelia.

Priebežné oponentúry za rok 2019 a záverečné oponentúry končiacich projektov sa uskutočnia v zasadačke na
5. poschodí na sekcii vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Lamačská 8/A, v Bratislave (v prípade technologických projektov s hmotným výstupom sa môže oponentúra uskutočniť priamo u prijímateľa stimulov).  

Harmonogram oponentúr v roku 2020 je nasledovný:  

Dátum Oponentúra Prijímatelia stimulov VV
9:00 – 11:30 (dopoludnia) 13:00 – 15:30 (odpoludnia)
  3.11. - utorok priebežná MERCHANT, s.r.o. BIOMIN, a.s.
  4.11. - streda priebežná PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. -
  5.11. - štvrtok priebežná EVPÚ, a.s. SMARTRONIC, s.r.o.
  6.11. - piatok priebežná NEUROPOWER, s.r.o. MABPRO,a.s.
10.11. - utorok priebežná Datavard, s.r.o. MicroStep, spol. s r.o.
11.11. – streda priebežná Beset,spol.s r.o. MATADOR Industries, a.s.
12.11. – štvrtok priebežná Martinské centrum imunológie, s.r.o. TNtech, s.r.o.
13.11. – piatok priebežná NaviDate, s.r.o. IPESOFT spol. s r.o.
18.11. - streda priebežná SOLMEA s.r.o. EXA Group, a.s.
19.11. - štvrtok priebežná FUTÚRUM s. r. o. Michalovce FUTÚRUM DYNAMEIS s. r. o.
20.11. - piatok priebežná DB Biotech, a.s. Biomedical Engineering , s.r.o.
24.11. - utorok priebežná WINDOWGLASS, s.r.o.
25.11. - streda záverečná GEODETICCA VISION, s.r.o. Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
26.11. - štvrtok záverečná PANARA, s.r.o. BrainTest, s.r.o.
27.11. - piatok záverečná KONŠTRUKTA Defence, a.s. -

MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo na zmenu termínu a miesto konania oponentúr.