Zobrazenie B časť 2 modul C

Delegované zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných vedeckých vládnych a mimovládnych organizáciách

a) Členstvo v medzinárodnej vládnej alebo mimovládnej organizácii v oblasti vedy a techniky

Uvádza sa členstvo žiadateľa v medzinárodnej vládnej alebo mimovládnej organizácii v oblasti vedy a techniky (najviac päť), pritom sa nejedná o individuálne členstvo, ale o delegované zastúpenie žiadateľa. Uvádza sa súčasný stav.

b) Plnenie úloh v medzinárodných organizáciách

Uvádza sa plnenie úloh (najviac päť) v medzinárodných organizáciách:

a)   Plnenie úloh orgánu ústrednej štátnej správy v medzinárodných vládnych organizáciách

b) Plnenie úloh národných predstaviteľov, resp. národných koordinátorov v nevládnych vedeckých a profesných organizáciách

c)  Plnenie úloh v rámci medzinárodných programov (OSN, FAO)

d)  Iné

Uvádza sa súčasný stav.