Lekárske vedy

Lekárske vedy a zdravotnícke vedy sú treťou zo základných siedmych skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Lekárske vedy sa zaoberajú chorobami, ich rozpoznávaním diagnostika, príčinami (etiológia), prevenciou, liečením (terapia) a ich prejavmi (patológia). Oblasť lekárskych vied patrí medzi tie vedné disciplíny, ktoré sú v rámci Európskej únie medzi hlavnými prioritnými oblasťami z pohľadu financovania. Jedná sa o oblasť vedy s kľúčovou dôležitosťou pre samotný ľudský život, zdravie a kvalitu života.  

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti lekárskych vied patria nasledovné podskupiny:  

  • Základné lekárske vedy (vrátane základných farmaceutických vied)
  • Klinické lekárske vedy (vrátane klinických farmaceutických vied)
  • Zdravotnícké vedy
  • Biotechnológie v zdravotníctve
  • Ostatné odbory lekárskych vied a zdravotníckych vied

Podrobnejšie členenie v číselníku (pdf)