Štatút Výboru splnomocneného zástupcu vlády SR v SUJV

 • Splnomocneného zástupcu vlády Slovenskej republiky (ďalej Vládny splnomocnenec) v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne (ďalej SÚJV v Dubne) menuje a odvoláva predseda vlády Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády.
 • Povinnosti a práva Vládneho splnomocnenca vyplývajú z medzivládnej Dohody 11-ich zakladajúcich štátov o zriadení SÚJV z 26.3.1956 v Moskve, v zmysle uznesenia vlády SR č. 958 z 15. 12. 1992 a č. 151 z 9. 3. 1993 (ďalej len Dohoda a Uznesenia).
 • Vládny splnomocnenec predovšetkým rokuje s orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky a s právnickými osobami v Slovenskej republike a v zahraničí s cieľom zabezpečiť čo najefektívnejšie plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody a Uznesení.
 • Vládny splnomocnenec je členom Výboru vládnych splnomocnencov 18-ich členských krajín SÚJV v Dubne, ktorý je vrcholným riadiacim orgánom SÚJV v Dubne.
 • Vládny splnomocnenec môže byť členom aj ďalších riadiacich a poradných orgánov, činnosť ktorých súvisí s činnosťou SÚJV v Dubne.
 • Na podporu svojej činnosti si vládny splnomocnenec zriaďuje na dobu určitú Výbor splnomocneného zástupcu vlády SR v SÚJV v Dubne (ďalej Výbor) ako svoj poradný a konzultačný orgán.
 • Vládny splnomocnenec menuje za členov výboru expertov na dobu určitú tak, aby v ňom boli zastúpené najmä pracoviská zainteresované na spolupráci s SÚJV Dubna.
 • Výbor rokuje najmä o:
  1. návrhoch vládneho splnomocnenca na členov riadiacich a poradných orgánov v SÚJV v Dubne,
  2. vyslaniach na pracovné pobyty v SÚJV v Dubne zamestnancov inštitúcií v SR spolupracujúcich s SÚJV v Dubne,
  3. prijatiach pracovníkov z SÚJV v Dubne v inštitúciách v SR,
  4. vedecko-výskumných projektoch kolektívov z inštitúcií v SR spolupracujúcich s kolektívami z SÚJV v Dubne,
  5. dosiahnutých výsledkoch výskumov týchto projektov,
  6. možnej finančnej podpore týchto projektov v rámci členského príspevku SR do SÚJV v Dubne.
 • Rokovanie Výboru sa riadi jeho Rokovacím poriadkom.

 

Štatút výboru (Verzia pre tlač)