Zobrazenie B časť 2 modul D

Vybavenosť žiadateľa  prístrojovou a laboratórnou technikou používanou v rámci výskumu a vývoja

a)  Prístrojové a laboratórne vybavenie (nad 33 195 eur)

V tejto časti žiadateľ dokumentuje svoju súčasnú vybavenosť prístrojovou a laboratórnou technikou, ktorú využíva na účely  výskumu a vývoja. Sú to laboratórne zariadenia a prístroje (kontrolné meracie a skúšobné laboratórne zariadenia a prístroje), technologické výrobné zariadenia (technologické výrobné zariadenia, stroje a nástroje) a informačnú techniku (hardwarové a softwarové  vybavenie informačnej techniky) s hodnotou nad 33 195 eur.

Uvedie sa menovitý zoznam jednotlivých zariadení a prístrojov s uvedením ich počtu, úrovne (nadštandardná, štandardná, zastaraná), roku uvedenia do prevádzky, vstupnú a výstupnú cenu.                         

b)  Nadštandardné výskumno-vývojové laboratóriá

Ak žiadateľ disponuje nadštandardným laboratóriom, uvedie jeho názov, či je laboratórium akreditované a či ponúka služby tohto laboratória iným právnickým osobám výskumu a vývoja alebo fyzickým osobám výskumu a vývoja.

Iné : ukazovatele doplnené žiadateľom

Prílohy (prikladané spracovateľom):