Zobrazenie B časť 1 modul C

Zapísané a realizované úžitkové vzory v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte

Žiadateľ uvedie do tabuľky najviac päť najvýznamnejších úžitkových vzorov za posledných šesť, resp. 20 rokov svojej činnosti s uvedením základných údajov:
- Typ:
a) Zapísaný úžitkový vzor v SR
b) Zapísaný úžitkový vzor v zahraničí
c) Realizovaný úžitkový vzor v SR
d) Realizovaný úžitkový vzor v zahraničí
- Vlastník:
- Číslo:
- Názov:
- Dátum:
- Špecifikácia:

Žiadateľ prikladá kópiu titulných strán relevantných dokumentov (v elektronickej verzii oskenované  a v tlačenej verzii).