Legislatíva

odkazy

platná vrátane rekodifikovanej

2023

 ikonka Nové Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nadobúda účinnosť od 1. 1. 2023

2022
Zákon z 23. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

2018
Zákon č. 177/2018 Z. z.  o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

2017
Zákon 243/2017 o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2015
Zákon č. 23/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

2014
Zákon č. 194/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

2013
Zákon č. 363/2013 Z. z. z 23. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoja   
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2011
Zákon č. 40/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

2009
Rekodifikovaný zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

2008
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov
Zákon č. 233/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 175/2008 Z.z. o vysokých školách
Zákon č. 90/2008 Z.z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

2007
Zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií

2006
Zákon č. 689/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2005
Zákon č. 5/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ikonka NovéRekodifikovaný zákon č. 172/2005 Z. z . o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení  neskorších predpisov v znení neskorších predpisov – nadobúda účinnosť od 1. 2. 2024

2004
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2003
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov   
Rekodifikovaný zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Rekodifikovaný zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 429/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 457/2002 Z. z.

2002
Rekodifikovaný zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 133/2002 o Slovenskej akadémii vied
Zákon č. 35/2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Zákon č. 34/2002 o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Rekodifikovaný zákon č. 13/2002 Z.z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

2001
Rekodifikovaný zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
Zákon č. 567/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 416/2001 Z. z.
Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike
Úplné znenie zákona č. 34/2001 Z.z. (úplné znenie zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 234/2000 Z. z.)
Zákon č. 34/2001 (úplné znenie zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 234/2000 Z. z.)
Zákon č. 13/2001 o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizacií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecneprospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991Zb. o podmienkach prevodu majektu štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

1997
Rekodifikovaný zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z.
Zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z.
Rekodifikovaný zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Zákon č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

1964
Rekodifikovaný zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti

zrušená
2003
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 192 z 26. mája 2003 o prevádzkovaní a činnosti celoštátneho informačného systému výskumného a vývojového potenciálu Slovenskej republiky
Výnos MŠ SR č. 1055/2003-11 z 5. augusta 2003 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnenení niektorých zákonov
Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

2002
Zákon č. 132/2002 o vede a technike
Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2001
Zákon č. 203/2001 o Agentúre na podporu vedy a techniky

1993
Zákon č. 279/1993 Národnej rady SR  o školských zariadeniach

1964
Zákon č. 53/1964 Z.z. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti

 

Všeobecne záväzné právne predpisy

platné

2015
Výnos Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-7174/11543:7-15AA, ktorým sa mení výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj

2011
Metodické usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji
Príloha 1
Príloha 2

Príkaz ministra č. 18/2011, ktorým sa vydáva Štatút Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku a Rokovací poriadok Komisie pre oceňovanie
Príloha 1 – Štatút
Príloha 2 – Rokovací poriadok
Príloha 3 – Návrhový list Osobnosť vedy a techniky
Príloha 4 – Návrhový list Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Príloha 5 – Návrhový list Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
Príloha 6 – Návrhový list Vedecko-technický tím roka
Manažérsky sumár 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytovaní informácií o projektoch výskumu a vývoja financovaných z OP VaV zo ŠF EÚ do informačného systému a centrálneho informačného portálu pre výskum a vývoj MŠVVaŠ SR, implementujúce § 26 ods. 5 písm. g) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády č. 233/2008 Z. z. a v znení zákona č. 40/2011 Z. z.
2010
Usmernenie MŠVVaŠ SR pre kontrolu stimulov pre výskum a vývoj
2009
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-18616/1291-1:11 o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji 

staršie
Smernica č. 27/2006-R o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky
Príloha č. 1. k smernici 27/2006
Usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky  č. CD-2006-6446/14411-1:11 pre oponentúry úloh výskumu a vývoja štátnych programov výskumu a vývoja, ktorých riešenie v zmysle §28 ods. 6 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prebieha podľa doterajších predpisov (zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike)
Príloha 1Príloha 2Príloha 3Príloha 4Príloha 5Príloha 6Príloha 7Príloha 8Príloha 9Príloha 10Príloha 11Príloha 11nPríloha 12Príloha 13Príloha 14
Metodické usmernenie č. 1024/2002-6 na zabezpečenie a organizáciu obchodnej verejnej súťaže štátnych programov výskumu a vývoja
Metodické usmernenie č. 1024-1505/35577-1:11 pre kontrolu riešenia úloh výskumu a vývoja financovaných zo štátneho rozpočtu
Metodické usmernenie č.1054/2003 – 01 pre  použitie prostriedkov vyčlenených z prostriedkov štátneho rozpočtu na štátne programy výskumu a vývoja alebo podprogramy štátneho programu výskumu a vývoja na zabezpečenie činností administratívneho garanta štátneho programu  výskumu a vývoja alebo administratívneho garanta podprogramu štátneho programu výskumu a vývoja a rád štátnych programov výskumu a vývoja alebo rád podprogramov štátnych programov výskumu a vývoja
Usmernenie MŠ SR č. CD-2005-23929/36598-1:11 na prevzatie povinností, úloh a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv administrátorov podprogramov štátnych programov výskumu a vývoja na Ministerstvo školstva SR
Vyhláška č. 306/2007 Z.z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
Vyhláška č. 571/2006 Z.z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania + príloha: Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

zrušené

2005
Usmernenie MŠ SR č. CD-2005-23662/35898-1:11 pre oponentúry úloh vedy a výskumu

2003
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 192 z 26. mája 2003 o prevádzkovaní a činnosti celoštátneho informačného systému výskumného a vývojového potenciálu Slovenskej republiky
Výnos o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov č. 1055/2003