EURAXESS

Logo EURAXESS

EURAXESS Slovensko: váš sprievodca výskumnou mobilitou

Hoci sa mobilita, či už geografická alebo sektorová, stáva prirodzenou súčasťou života výskumníkov, s jej realizáciou sú i naďalej spojené mnohé prekážky. Výskumníci a výskumníčky pôsobiaci v Európe majú však v podobe siete EURAXESS k dispozícii nástroj, ktorý im pomáha tieto prekážky prekonať a venovať sa tak naplno činnosti, ku ktorej rozvoju má mobilita prispievať – excelentnému výskumu.

Sieť EURAXESS je iniciatívou Európskej komisie, zameranou na podporu rozvoja kariéry výskumných pracovníkov a uľahčenie ich mobility v priestore Európskej únie. Zaoberá sa rozvojom kariéry výskumníkov a výskumníčok vo všetkých jej štádiách a podporuje nielen medzinárodnú mobilitu, ale aj mobilitu medzisektorovú (akadémia/priemysel). Táto podpora sa uskutočňuje prostredníctvom štyroch hlavných nástrojov, a to:

  • EURAXESS Services – služby a komplexné poradenstvo pre mobilných výskumníkov a výskumníčky v oblastiach ako napr. problematika vstupu do krajiny a legálneho pobytu, zdaňovanie, či sociálne a zdravotné zabezpečenie a pod. Tieto služby sa realizujú jednak formou individuálneho poradenstva prostredníctvom siete vyše 200 servisných centier v 40 krajinách Európy, ako aj prostredníctvom európskeho a národných internetových portálov;
  • EURAXESS Jobs – európska internetová databáza pracovných ponúk vo výskume a vývoji, umožňujúca bezplatné vyhľadávanie v tisíckach pracovných ponúk vo všetkých oblastiach výskumu v celej Európe ako aj bezplatné zverejňovanie pracovných ponúk aj životopisov;
  • EURAXESS Rights – informácie o Európskej charte výskumných pracovníkov, Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov a ďalších iniciatívach zameraných na práva a povinnosti výskumníkov a výskumných organizácií;
  • EURAXESS Links – nástroj rozvoja sietí európskych výskumníkov a výskumníčok pôsobiacich mimo Európy so záujmom o výskum v Európe.

Slovensko sa do iniciatívy EURAXESS zapojilo prostredníctvom SAIA, n. o., už v roku 2004. Aktuálne na Slovensku pôsobí sieť servisných centier na pracoviskách SAIA po celom Slovensku (okrem Bratislavy aj v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline). EURAXESS Slovensko sa prostredníctvom svojich služieb usiluje zjednodušiť tak príchod zahraničných výskumníčok a výskumníkov na Slovensko, ako aj vycestovanie slovenských výskumníčok a výskumníkov do zahraničia.

Viac informácii o službách siete EURAXESS na Slovensku nájdete na portáli www.euraxess.sk. Informácie o európskej sieti vrátane odkazov na 37 národných portálov členských štátov siete nájdete na stránke http://ec.europa.eu/euraxess/.