Popularizácia vedy

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnostiVeda na dosahVedecký kaleidoskopČasopis QUARKAureliumTýždeň vedy a techniky na Slovensku

 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Už od roku 2007, kedy bolo zriadené, realizuje množstvo podujatí, podporuje komunikáciu vedeckých informácií prostredníctvom webových stránok a spolupracuje s médiami s cieľom informovať čo najširšiu verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja. NCP VaT popularizuje vedu a techniku najmä:

 • organizáciou popularizačných podujatí,
 • správou a obsahovým napĺňaním popularizačných webových stránok a sociálnych sietí,
 • vydávaním elektronických i tlačených periodík a publikácií popularizujúcich vedu a techniku
 • správou a prevádzkovaním informačného systému o výskume, vývoji a inováciách.

Pravidelné podujatia popularizácie vedy a techniky

 Webové stránky a sociálne siete

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Portál budovaný v zmysle zákona 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja  v znení neskorších predpisov je súčasťou ústredného portálu verejnej správy – www.vedatechnika.sk.

Informačný systém o výskume, vývoji a inováciách SK CRIS – www.skcris.sk.

 Periodiká

Zážitkové centrum vedy

NCP VaT prevádzkuje Zážitkové centrum vedy Aurelium – interaktívne múzeum, ktoré spája zábavu s učením. Jeho cieľom je vzdelávať zábavnou formou a zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou  interaktívnych expozícií. Viac na: www.aurelium.sk.

 NCP VaT a médiá

NCP VaT aktívne spolupracuje pri tvorbe televíznych a rozhlasových relácií zameraných na propagáciu vedy a techniky.

Medzi hlavné aktivity v tejto oblasti patrí cyklus dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov a o ich mimoriadnych objavoch s názvom Spektrum vedy. Cyklus vysiela RTVS na Dvojke. 

Poslanie NCP VaT

 • rozširovať povedomie o vede a technike a výsledkoch výskumu predovšetkým so zameraním na mladú generáciu,
 • propagovať činnosti vedcov a možnosti štúdia na vysokých školách a univerzitách s technickým a prírodovedným zameraním,
 • organizovať diskusné fóra pre vedcov o dosiahnutých výsledkoch  výskumu a vývoja,
 • organizovať podujatia zamerané na popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti,
 • sprístupňovať informácie o vede a technike prostredníctvom viacerých portálov, webových stránok a sociálnych sietí,
 • oceňovanie osobností a organizácií vedy a techniky, napríklad prostredníctvom súťaže Vedec roka SR,
 • zabezpečenie priameho kontaktu medzi odbornou a širokou verejnosťou formou konferencií, prednášok, seminárov, verejných diskusií, vedeckých kaviarní a cukrární a i.,
 • zabezpečenie expozícií zameraných na vedné disciplíny technického, prírodovedného, ale aj  spoločenského a humanitného charakteru,
 • vydávanie elektronických novín  – Vedecký kaleidoskop (https://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecky-kaleidoskop/),
 • vydávanie vedecko-populárneho časopisu Quark (www.quark.sk),
 • spolupráca s médiami pri propagácii vedy a techniky prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov,
 • podpora vedy a odbornej verejnosti prostredníctvom portálu pre výskum, vývoj a inovácie.

História vzniku NCP VaT

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 103 zo 7. februára 2007 bol schválený návrh Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.

V súlade s touto stratégiou zriadilo v roku 2007 Ministerstvo školstva SR v rámci CVTI SR  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (ďalej len „NCP VaT“)  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom voči zahraničiu.

NCP VaT začalo svoju činnosť k 15. 6. 2007 a jeho úlohou je zabezpečovať činnosti spojené s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti.

Budovaním NCP VaT vzniklo administratívno-organizačné zázemie pre celú akademickú obec (vysoké školy, Slovenskú akadémiu vied, štátne organizácie výskumu a vývoja, výskumné pracoviská podnikateľského sektoru, neziskové organizácie výskumu a vývoja) na prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja, problémov organizácií výskumu a vývoja s udržiavaním a získavaním ľudských zdrojov pre výskum a vývoj, s modernizáciou a budovaním ich infraštruktúry; pre mladých ľudí, ktorí majú záujem pracovať vo výskume a vývoji, predstaviteľov médií, podnikateľov, odbornú i širokú verejnosť. 

Sídlo

Centrum vedecko-technických informácií SR
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Lamačská cesta 8A
840 05 Bratislava
e-mail: ncpvat[at]cvtisr.sk

kontakty 

 

Korektné zobrazenie portálu je garantované iba pomocou prehliadača Internet Explorer.