ILL – CENI

Central European Neutron Initiative - Institut Max von Laue – Paul Langevin 

Institut Laue – Langevin (skrátene „ILL“) [www.ill.eu] prevádzkuje v súčasnosti najintenzívnejší kontinuálny zdroj neutrónov na svete - ťažkovodný jadrový reaktor. Produkuje v približne 50-dňových cykloch 1,5.1015 neutrónov za sekundu na cm2 pri tepelnom výkone okolo 58 MW. Vznikajúce neutróny sa spomaľujú a redistribujú na horúce (10 km/s), termálne (2,2 km/s), studené (700 m/s) a ultrastudené (10 m/s) a rozvádzajú sa až 120 m dlhými trubicami (neutrónovodmi) do experimentálnych hál s viac ako 40 experimentálnymi stanicami, na ktorých ročne takmer 2000 užívateľov z členských krajín ILL uskutoční viac ako 800 rôznych experimentov v rôznych odboroch – vo fyzike, chémii a kryštalografii, biológii, biochémii, výskume liečiv, materiálovom výskume, inžinierskych vedách, ale aj vo vedách o Zemi (mineralógii, geológii), výskume palív, v štúdiu životného prostredia a archeometrii. Experimenty je možné prevádzať aj pri veľmi nízkych či vysokých teplôt, vysokých tlakoch, či v silných magnetických poliach.

ILL má formálne štatút nevládnej neziskovej organizácie podľa francúzskej legislatívy (societé civile). Bol založený 19. 1. 1967 podpisom dohody medzi vládami Francúzska a Nemeckej spolkovej republiky, ku ktorým sa 19.7.1974 pripojila vláda Veľkej Británie. Tieto tri krajiny sú takzvané Associate Member Countries, čiže krajiny-spoločníci. Tieto krajiny v ILL zastupujú Centre national de la recherche scientifique a Commissariat à l'énergie atomique v prípade Francúzska, Forschungszentrum Jülich v prípade Nemecka a Science and technology facilities council v prípade Veľkej Británie. Títo spoločníci sú vlastníkmi ILL. K nim sa postupne pripojili ako tzv. vedeckí členovia chronologicky Španielsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Rusko (neskôr vystúpilo), Česká republika, Švédsko, Belgicko, Poľsko, India (neskôr vystúpila), Dánsko, Slovenská republika a Slovinsko.

Niektoré krajiny sa stali vedeckými členmi prostredníctvom konzorcií, v ktorých sa delia o pomerne vysoké fixné a prevádzkové náklady. Konzorcium BELPOLSWENI vytvorili pôvodne Belgicko a Švédsko, potom sa k nim pridalo Poľsko, ktoré sa neskôr stalo individuálnym členom a k Belgicku a Švédsku sa pripojilo Dánsko, ktoré teraz tvoria konzorcium TRANSNI. Prostredníctvom konzorcia Central European Neutron Initiative (skrátene „CENI“) [www.vedatechnika.sk/sk/komisia-esfri/ill-ceni/] sa stali vedeckými členmi ILL po roku 2004 postupne Rakúsko, Česko a Maďarsko. V oboch konzorciách sú jednotlivé krajiny zastupované vedeckými inštitúciami – v CENI sú to Rakúska akadémia vied, Karlova univerzita v Prahe a Maďarská akadémia vied. Už v roku  2004, ale najmä v súvislosti s prípravou novej dohody medzi CENI a ILL na roky 2009 – 2013, bola k účasti v CENI oslovená aj Slovenská republika. Za reprezentanta Slovenskej republiky v CENI bola na zasadnutí Komisie pre XFEL dňa 10.4.2008 navrhnutá Univerzita Komenského v Bratislave (UK). Vzápätí po poverení zo dňa 26.6.2008 podpredsedom vlády SR a ministrom školstva SR boli UK zahájené bilaterálne a multilaterálne rokovania s predstaviteľmi CENI a ILL o znení Zmluvy o vedeckom členstve medzi konzorciom CENI a ILL. Prvú zmluvu z poverenia ministra školstva a podpredsedu vlády SR podpísal za SR rektor UK dňa 5.11.2009.

Berúc na zreteľ všeobecný záujem špecialistov zo SR o prístup k inštrumentálnej báze ILL, možnosť uskutočňovať experimenty na neutrónových spektrometroch, doplnkových zariadeniach a laboratóriách ILL, v oblasti materiálových vied, aplikovaného výskumu vodíkových technológií a uskladnenia energie, výskumu kondenzovaných látok vrátane nanomateriálov, mäkkých látok a biomateriálov, chémie, biológie, zdravotníctva a farmácie, možnosť získania štipendia na doktorandské/postdoktorandské štúdium priamo v ILL, možnosť využitia služieb priemyselnej kontaktnej jednotky ILL pre potenciálnych používateľov z priemyslu pri prístupe k technológiám vyvinutých v ILL, vytvorili UK v Bratislave, UPJŠ v Košiciach a SAV združenie: „Národná platforma pre spoluprácu s ILL“, skrátene „ILL SK“.

Perspektívy ILL pre slovenských vedcov

Zastúpenie v orgánoch

Prof. Mgr. Pavol Balgavý, CSc. – člen Riadiaceho výboru CENI (2009 – 2015)

Prof. RNDr. Marian Reiffers, DrSc. – člen Vedeckej rady ILL (2010 – 2013)

RNDr. Ľubomír Smrčok, CSc. – člen Subkomisie Vedeckej rady ILL pre materiálový výskum (2012 – 2014)

Mgr. Norbert Kučerka, DrSc. – akademický garant za SR v CENI (od 2015), splnomocnený predstaviteľ UK a predseda koordinačného výboru ILL SK (od 2020)

Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. – člen Subkomisie Vedeckej rady ILL pre magnetické štruktúry (2014 – 2018), splnomocnený predstaviteľ SAV v ILL SK (od 2020)

Doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. – splnomocnený predstaviteľ UPJŠ v ILL SK (od 2020)

Možnosti pre špecialistov

Členstvo v ILL – CENI otvára výskumným kolektívom zo SR priamy prístup k zariadeniam a laboratóriám tvoriacich bázu vybavenia inštitútu, ktoré jednotlivo alebo komplexne často nie je možné realizovať v domácich podmienkach. Podiel SR predstavuje cca 0,12% meracieho času – čo sú približne 2-3 meracie dni. Slovenské pracoviská túto kvótu napĺňajú a aj prekračujú, vďaka kvalite navrhovaných projektov a participácie na medzinárodnej spolupráci. Návrhy na experimenty sa podávajú spravidla 2-krát ročne prostredníctvom platformy ILL [www.ill.eu/users/applying-for-beamtime/proposal-submission].

Zmluva medzi CENI a ILL umožňuje získať štipendium na doktorandské/postdoktorandské štúdium priamo v ILL pod vedením tamojšieho vedeckého pracovníka, keď tento je školiteľom – špecialistom. Úspešné študijné pobyty absolvovali v r. 2012 – 2013 doktorand FMFI UK v Bratislave, v r. 2018-2019 doktorandka FaF UK v Bratislave, v r.2020-2022 doktorand UPJŠ v Košiciach.

ILL poriada spolu s ESRF pre študentov magisterského štúdia počas letných prázdnin štvortýždňový kurz „ILL/ESRF International Student Summer Programme on X-Ray and Neutron Science“. V roku 2015 získala jedno z 15 štipendií študentka FaF UK v Bratislave. Pre PhD študentov a začiatočníkov v aplikáciách neutrónov po absolvovaní vysokej školy ILL spoluporiada jednomesačný kurz HERCULES [www.hercules-school.eu]. V minulých rokoch sa na tomto kurze zúčastnili 3 doktorandi FMFI UK v Bratislave, absolvent FaF UK v Bratislave, a absolvent UPJŠ v Košiciach.

Konferencie a semináre

O možnostiach využitia neutrónov a o výsledkoch experimentálnych projektov je slovenská odborná verejnosť zoznamovaná na vedeckých konferenciách a seminároch. Úvodný seminár usporiadali  23.1.2009 Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v spolupráci s ILL [www.saske.sk/ill-sk/]. Ďalšie, na materiálový výskum užšie zamerané boli neutrónové sekcie na 17. Konferencii slovenských a českých fyzikov 7.9.2011 v Žiline [www.sfs.sav.sk/17KSCF/tematickeokruhy] a na 21. Konferencii slovenských fyzikov 9.9.2015 v Nitre [www.kf.elf.stuba.sk/~21konferencia/neutronova-sekcia.html]. Od roku 2017 je neutrónová sekcia pravidelnou súčasťou školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia [www.sfel2017.sk/2017/, www.sfel.sk/2018/, www.sfel.sk/2019/, www.sfel.sk/2022/].

Výročné správy

Aktivity spolupráce SR-ILL a získané výsledky sú sumarizované vo výročných správach:

Správa CENI – ILL 2023

Správa CENI – ILL 2022

Správa CENI – ILL 2021

Správa CENI – ILL 2019

Správa CENI – ILL 2018

Správa CENI – ILL 2017

Správa CENI – ILL 2016