Zobrazenie B časť 1 modul J

Certifikát kvality riadenia v príslušnej oblasti výskumu a vývoja


Žiadateľ uvedie vlastníctvo certifikátu v príslušnej oblasti výskumu a vývoja. Uvádza sa typ certifikátu :
a) Certifikovaný systém kvality podľa normy ISO 9001
b) Certifikovaný systém kvality podľa normy ISO 9002
c) Certifikovaný systém kvality podľa normy ISO 14 000
d Akreditované laboratóriá podľa SNAS
e) Zabezpečený výkon činnosti ŠS (SKTC č.........)
f) Autorizácia podľa zákona NR SR č. 264/99 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody
g) Autorizácie podľa zákona NR SR č. 90/98 Z. z. o stavebných výrobkoch
h) Certifikáty Správnej laboratórnej praxe pre všetky úseky výskumu a vývoja v zmysle Smerníc rady 1999/11/EC a 1999/12/EC
i) Iné
s uvedením roku získania certifikátu, jeho platnosti a kým bol certifikát udelený. Prikladá sa i kópia dokumentu.