Výbor splnomocneného zástupcu vlády SR v SÚJV

Výbor splnomocneného zástupcu vlády SR v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne (ďalej len Výbor) je vytvorený takým spôsobom, aby bola zabezpečená informovanosť a koordinácia spolupráce s SÚJV najoptimálnejším spôsobom pre všetky zainteresované pracoviská SR.  

Predseda výboru: 

prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.
Agenda: splnomocnenec vlády SR v SÚJV v Dubne a predseda výboru
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
FMFI UK v Bratislave
Mlynská dolina, pav. F1, 842 48 Bratislava
Tel.:  02/602 95 543
E-mail: simkovic@fmph.uniba.sk 

Sekretár výboru: 

Mgr. Jan Buša, PhD.
Agenda: sekretár výboru a Laboratórium informačných technológií
Laboratory of Information  Technologies, JINR, Joliot-Curie 6, 141980 Dubna, Moscow region, Russia
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
Tel.: +7 925 9324391 (RU)
E-mail: busa@jinr.ru 

Ďalší členovia výboru v alfabetickom poradí:

Mgr. Erik Bartoš, PhD.
Agenda: teoretická fyzika a Laboratória teoretickej fyziky
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava 45
Tel.: 02/ 59410 533
E-mail: erik.bartos@savba.sk

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Agenda: vzdelávanie študentov a učiteľov fyziky,
Univerzitné centrum v SÚJV v Dubne 
Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
FMFI UK v Bratislave
Mlynská dolina, pav. F1, 842 48 Bratislava
Tel.:  02/602 95 661
E-mail: peter.demkanin@fmph.uniba.sk

doc. RNDr. Martin Homola, PhD. 
Agenda: Moderný prístup k webdizajnu, reprezentácia znalostí a Laboratórium informačných technológií 
Katedra aplikovanej informatiky 
FMFI UK v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
Tel.:  02/602 95 109 
E-mail: martin.homola@fmph.uniba.sk

Mgr. Marián Janek, PhD.
Agenda: fyzika na Nuklotróne a Laboratórium fyziky vysokých energií
Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT)
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel: +421 41 513 2319
E-mail: marian.janek@feit.uniza.sk

RNDr. Marián Jurčišin, PhD.
Agenda: teoretická fyzika a Laboratórium teoretickej fyziky
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 7922207
E-mail: jurcisin@saske.sk

Mgr. Norbert Kučerka, DrSc.
Agenda: Vedúci slovenskej skupiny v SÚJV v Dubne, biofyzika membrán a  Laboratórium neutrónovej fyziky
Laboratory of Neutron Physics, JINR,
Joliot-Curie 6, 141980 Dubna, Moscow region, Russia
Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Farmaceutická fakulta UK, Ulica odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3 
Tel.: 02/501 17 292
E-mail: kucerka@nf.jinr.ru

Ing. Štefan Molokáč, CSc.
Agenda: účasť slovenských firiem v tendroch ústavu a Ekonomické oddelenie SÚJV v Dubne
CRYOSOFT spol. s r.o.
Považská 40/A, 040 11 Košice,
Tel.: 0 903 629 201
E-mail: cryosoft@centrum.skmolokac@saske.sk

Prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
Agenda: jadrové a fyzikálne inžinierstvo, medicínske urýchľovače, iónová terapia, transport zväzkov, Laboratórium jadrových reakcií, Laboratórium jadrových problémov, Laboratórium fyziky vysokých energií 
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1
Tel.: 02/602 91 106
E-mail: marius.pavlovic@stuba.sk

Mgr. Martin Šponiar, PhD.
Riaditeľ odboru vedy a techniky MŠVVaŠ SR
Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Tel.: 02/5937 4728
E-mail: martin.sponiar@minedu.sk

prof. Dr. Boris Tomášik
Agenda: NICA, Laboratórium teoretickej fyziky a Laboratórium vysokých energií
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 446 7206
E-mail: boris.tomasik@umb.sk

doc. RNDr. Jana Tóthová, PhD.
Agenda: Biofyzika, Laboratórium radiačnej biológie
Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Kosiciach
Letná 9, 040 01 Košice-Staré Mesto
Tel.: 055 602 2484
Email: jana.tothova@tuke.sk

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
Agenda: aplikovaná fyzika/biofyzika a Laboratórium neutrónovej fyziky
Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Farmaceutická fakulta UK
Ulica odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3 
Tel.: 02/501 17 292
E-mail: uhrikova@fpharm.uniba.sk

Mgr. Martin Venhart, PhD.
Podpredseda SAV
Agenda: jadrové reakcie a spektroskopia, Laboratórium jadrových reakcií
Slovenská akadémia vied
Štefániková 49, 814 38 Bratislava
Tel.: +421 2 57510161
E-mail: martin.venhart@savba.sk

Doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.
Agenda: relativistické zrážky ťažkých jadier A: Laboratórium fyziky vysokých energií  
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Park Angelinum 9, 040 01 Košice
Tel.: 055 234 2203
Email: janka.vrlakova@upjs.sk

Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
agenda: vývoj detektorov ionizujúceho žiarenia, Laboratórium jadrových problém a Laboratórium jadrových reakcií
Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Tel.: 02/ 5922 2889, 5922 2560
E-mail: bohumir.zatko@savba.sk