Legislatíva

pdf Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 233/2008 Z.z.
pdf Zákon č. 40/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon nadobudol platnosť dňa 26. 2. 2011, účinnosť nadobudol dňa 15. 3. 2011)
pdf Štatút hodnotiteľskej komisie
pdf Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja
pdf Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 

Súvisiace predpisy

pdf Zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov
pdf Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pdf Zákon č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied
pdf Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
pdf Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied (znenie v zmysle zmien a doplnkov schválených Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 11. novembra 2009)