Zobrazenie B časť 1 modul E

Výška finančných prostriedkov získaných v súťažiach vypísaných na účelovú podporu výskumu a vývoja

Žiadateľ uvedie do tabuľky najviac päť projektov za posledných šesť, resp. 20 rokov svojej činnosti, získaných v súťažiach na účelovú podporu výskumu a vývoja. Projekty sú zaraďované podľa foriem účelovej podpory:
a) štátne programy výskumu a vývoja ,
b) APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja,
c) dotácie na výskum a vývoj
d) úlohy výskumu a vývoja riešené v rozpočtových a príspevkových organizáciách,
e) ostatné projekty výskumu a vývoja – špecifikovať,
s bližším určením projektov – názov projektu, obdobie riešenia, finančný objem projektu zo štátneho rozpočtu, z iných zdrojov a spolu.