Zahraničné zdroje

Možnosti financovania vedy a výskumu zo zahraničných zdrojov

Podpora medzinárodnej spolupráce vo vede a technike je kľúčovou prioritou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. Zapojenie slovenských výskumníkov z univerzít, výskumných organizácií a podnikateľskej sféry do európskych a medzinárodných sietí a iniciatív výskumu a vývoja je nevyhnutným predpokladom rozvoja excelentnosti slovenskej vedy.

Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie o možnostiach financovania vedy a výskumu zo zahraničných zdrojov. Pod pojmom zahraničné zdroje rozumieme rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie a ďalšie európske programy a iniciatívy.

Podrobnejšie informácie, štatistické údaje a analýzy oblasti výskumu a vývoja na Slovensku nájdete na portáli vedatechnika.sk v časti Štatistika.