Európske iniciatívy napojené na Horizont 2020

Domov Financovanie Zahraničné zdroje Európske iniciatívy napojené na Horizont 2020

Jedná sa o iniciatívy podľa článkov 185 a 187 Dohody o fungovaní Európskej únie (TFEU).

Iniciatívy predstavujú úspešný príklad verejno-súkromných, resp. verejno-verejných partnerstiev, ktoré efektívne spájajú výskumné aktivity v perspektívnych oblastiach výskumu a vývoja zameraných na konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a riešenie veľkých spoločenských výziev. Pôsobia ako aktívne partnerstvo univerzít, výskumných inštitúcií a podnikov, pričom cieľom je zapojiť podniky z kľúčových odvetví hospodárstva EÚ. Iniciatívy sú čiastočne financované zo strany EK prostredníctvom Horizontu 2020. 

ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership)

Iniciatíva je implementovaná ako integrálna súčasť rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020, a to prostredníctvom spoločného podniku sídliaceho v Bruseli s názvom ECSEL JU (ECSEL Joint Undertaking). Spoločný podnik ECSEL bol zriadený na základe Nariadenia Rady 561/2014 zo dňa 6. 5. 2014, legálne funguje od 27. júna 2014. Zameriava sa hlavne na technologické oblasti strategického významu s vysokou pridanou hodnotou pre ekonomiku EÚ, kde patria aj mikroelektronika, nanoelektronika, vstavané počítačové systémy a inteligentné systémy. ECSEL JU vznikol spojením predchádzajúcich ARTEMIS JU (Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems) a ENIAC JU (European Nanoelctronics Initiative Advisory Council) a priamo nadväzuje na ich aktivity.

SR je aktívnym členom od r. 2008, v prvej fáze bola členom iniciatívy ENIAC. MŠVVaŠ SR zabezpečuje národné spolufinancovanie pre slovenských účastníkov, ktorí sa úspešne zapoja do projektov.

Implementáciu iniciatívy ECSEL na Slovensku zabezpečujú Mgr. Jana Stadtruckerová, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, e-mail: jana.stadtruckerova@minedu.sk  a Mgr. Marta Fábiková, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, e-mail: marta.fabikova@minedu.sk

Oficiálna stránka ECSEL 

 

EUROSTARS 1, 2

Eurostars 2 je medzinárodný program (schválený Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 553/2014 zo dňa 15. 5. 2014), ktorý je zameraný na podporu trhovo orientovaného výskumu, podporuje medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu subjektov z členských štátov s dôrazom na malé a stredné podniky.

Program Eurostars 2 je nástupcom programu Eurostars 1 s rovnakým zameraním (informačné a komunikačné technológie, energetika, agropotravinárske technológie).

Programu sa zúčastňuje EÚ zastúpená EK a niektoré členské štáty a krajiny pridružené k H2020. 

Príspevok zúčastnených štátov tvoria tieto finančné príspevky:

a)      spolufinancovanie vybraných projektov programu Eurostars-2 prostredníctvom príslušných vnútroštátnych foriem financovania, a to najmä prostredníctvom grantov. Komisia môže využiť zavedené rovnocenné grantové pravidlá na hodnotenie príspevkov zúčastnených štátov v iných formách, ako sú granty;

b)      finančný príspevok na administratívne náklady programu Eurostars-2, na ktoré sa nevzťahuje príspevok Únie.

Zapojenie sa do tejto iniciatívy je možné prostredníctvom výziev Horizontu 2020. Informácie o aktuálne prebiehajúcich výzvach Horizontu 2020 nájdete na stránke Participants Portálu.

Implementáciu iniciatívy EUROSTARS na Slovensku zabezpečujú Mgr. Jana Stadtruckerová, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, e-mail: jana.stadtruckerova@minedu.sk  a Mgr. Marta Fábiková, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, e-mail: marta.fabikova@minedu.sk

Oficiálna stránka EUROSTARS  

 

BBI (Bio-based Industries)

Nový spoločný podnik BBI JU bol zriadený na základe vecne príslušného Nariadenia Rady 560/2014 zo dňa 5. 6. 2014 a má právnu subjektivitu.

Cieľom BBI JU je podporovať vybudovanie udržateľných a konkurencieschopných priemyselných odvetví a hodnotových reťazcov využívajúcich biologické materiály.

Spoločný podnik pre odvetvie biopriemyslu (BBI) podporuje priemyselná skupina BIC (Bio-Based Industries Consortium, Belgicko) – nezisková organizácia, ktorá pre tento účel vznikla. Členovia BIC pokrývajú celé spektrum biopriemyslu – od účasti priemyslu, malých a stredných podnikov, regionálnych klastrov, Európskych obchodných združení až po účasť Európskych technologických platforiem.

Ktorýkoľvek záujemca pôsobiaci v biopriemyselnom reťazci môže požiadať o účasť. Každá oprávnená inštitúcia môže byť účastníkom alebo koordinátorom vo vybraných projektoch. Zapojenie sa do tejto iniciatívy je možné prostredníctvom výziev Horizontu 2020. Informácie o aktuálne prebiehajúcich výzvach Horizontu 2020 nájdete na stránke Participants Portálu.

Slovensko vo vzťahu k iniciatíve BBI na národnej úrovni zastupuje Ing. Jana Rovňanová, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, e-mail: jana.rovnanova@minedu.sk

Oficiálna stránka BBI

Oficiálna stránka Bio-Based Industries Consortium

 

Clean Sky 2

Clean Sky je verejno-súkromným partnerstvom medzi Európskou úniou (zastúpenou EK) a odvetvím aeronautiky. Jeho hlavným cieľom je vyvíjať technológie šetrné k životnému prostrediu vo všetkých leteckých segmentoch komerčnej leteckej dopravy. Členmi sú všetky členské štáty EÚ zastúpené EK a môžu sa prihlásiť do verejných výziev vyhlásených EK v rámci H2020.

Na iniciatíve Clean Sky sa môžu zúčastňovať malé a stredné podniky. Zapojenie sa do tejto iniciatívy je možné prostredníctvom výziev Horizontu 2020. Informácie o aktuálne prebiehajúcich výzvach Horizontu 2020 nájdete na stránke Participants Portálu.

Slovensko vo vzťahu k iniciatíve Clean Sky na národnej úrovni zastupuje Mgr. Jana Svičinová, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, e-mail: jana.svicinova@minedu.sk. 

Oficiálna stránka Clean Sky  

 

FCH2 (Fuel Cells and Hydrogen2)

Spoločný podnik pre palivové články a vodík2 (Nariadenie Rady 559/2014 zo dňa 5. 6. 2014) nadväzuje na predchádzajúci FCH, ktorý ukázal potenciál vodíka ako nosiča energie a palivových článkov ako meničov energie poskytujúcich cestu pre ekologické systémy, ktoré znižujú emisie, zvyšujú energetickú bezpečnosť a stimulujú hospodárstvo. Slúžil ako platforma vytvorenia pevného partnerstva, získavania verejných a súkromných finančných prostriedkov a silného zapojenia priemyslu, najmä malých a stredných podnikov.

Hlavným cieľom spoločného podniku FCH2 je urýchliť uvádzanie technológií palivových článkov a vodíka na trh a naplniť tak ich potenciál ako nástroja na vytváranie systému nízkouhlíkovej energetiky.

FCH2 je verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou úniou (zastúpenou EK), odvetviami palivových článkov a vodíka (zastúpenými priemyselným zoskupením NEW-IG) a výskumnou komunitou (zastúpenou výskumným zoskupením N.ERGHY).

Zapojenie sa do tejto iniciatívy je možné prostredníctvom výziev Horizontu 2020. Informácie o aktuálne prebiehajúcich výzvach Horizontu 2020 nájdete na stránke Participants Portálu.

Slovensko vo vzťahu k iniciatíve FCH2 na národnej úrovni zastupuje Ing. Jana Rovňanová, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, e-mail: jana.rovnanova@minedu.sk

Oficiálna stránka FCH2  

 

IMI 2 (Innovative Medicines Initiative 2)

Spoločný podnik IMI2 sa zriaďuje Nariadením Rady 557/2014 zo dňa 6. 5. 2014 na vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky2 a má právnu subjektivitu v tom ktorom členskom štáte. Nadväzuje na IMI1. Cieľom je vytvoriť v Európe prostredie pre farmaceutický výskum a technologický rozvoj, ktoré bude otvorenejšie spolupráci, vyvíjať účinnejšie a bezpečnejšie lieky pre zlepšenie zdravia a blahobytu občanov EÚ a zároveň zvyšovať konkurencieschopnosť farmaceutického priemyslu EÚ.

Jedná sa o verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou úniou (zastúpenou EK) a Európskou federáciou farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA). Zapojenie sa do tejto iniciatívy je možné prostredníctvom výziev Horizontu 2020. Informácie o aktuálne prebiehajúcich výzvach Horizontu 2020 nájdete na stránke Participants Portálu.

Slovensko vo vzťahu k iniciatíve IMI 2 na národnej úrovni zastupuje Mgr. Jana Svičinová, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, e-mail: jana.svicinova@minedu.sk

Oficiálna stránka IMI2  

 

SHIFT²RAIL

Iniciatíva SHIFT²RAIL predstavuje inštitucionalizáciu európskej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v sektore železníc. Spoločný podnik SHIFT²RAIL bol zriadený na základe vecne príslušného Nariadenia Rady 560/2014 zo dňa 5. 6. 2014 a má právnu subjektivitu.

Bude finančne podporovaný prostredníctvom programu Horizont 2020 a je prvou európskou železničnou „spoločnou technologickou iniciatívou“ (JTI), ktorá bude spolupracovať s EK na identifikácii výziev na predkladanie projektov zameraných na trhovo orientované riešenia v železničnej doprave. Jeho cieľom je podporovať konkurencieschopnosť európskeho železničného priemyslu a prostredníctvom výskumu a inovácií vytvoriť potrebné technológie na dokončenie Jednotného európskeho železničného priestoru (SERA).

Členstvo bude otvorené pre akékoľvek verejné alebo súkromné subjekty ochotné vyčleniť zdroje potrebné na vykonávanie činností v oblasti výskumu a inovácií v rámci spoločného podniku S2R. V návrhu SHIFT²RAIL je definovaná alokácia najmenej štvrtiny celkového rozpočtu pre malé a stredné podniky a výskumné centrá.

Zapojenie sa do tejto iniciatívy je možné prostredníctvom výziev Horizontu 2020. Informácie o aktuálne prebiehajúcich výzvach Horizontu 2020 nájdete na stránke Participants Portálu.

Za iniciatívu je zodpovedné MŠVVaŠ SR a iniciatíva spadá do pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR SR). Na národnej úrovni Slovensko zastupuje Ing. Katarína Magdechová, e-mail: katarina.magdechova@mindop.sk.

Oficiálna stránka SHIFT²RAIL

Stránka MDVaRR SR