Zobrazenie B časť 1 modul H

Účasť na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja

Žiadateľ uvedie do tabuľky účasť na riešení najviac päť projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja za posledných šesť, resp. 20 rokov svojej činnosti s uvedením názvu medzinárodného centra, v rámci ktorého sa projekt riešil a  základných údajov o projekte – názov projektu, obdobie riešenia, riešiteľ/spoluriešiteľ (žiadateľ sa zúčastnil na projekte ako hlavná riešiteľská inštitúcia alebo ako spoluriešiteľská) a finančný objem projektu zo štátneho rozpočtu, zo zahraničných zdrojov, z vlastných  zdrojov a spolu.