Zobrazenie B časť 2 modul B

Vedecko-technické služby

Jedná sa o doplňujúci modul, ktorého splnenie nie je pre získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj povinné.

Žiadateľ uvedie do tabuľky najviac päť činností vedecko-technických služieb, ktoré v súčasnosti uskutočňuje.

Vedecko-technickou službou podľa § 8 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov:
a) Poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií a poznatkov vrátane knižničných služieb
b) Činnosti podporujúce prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe
c) Poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja
d) Monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, informácií a poznatkov
e) Technická normalizácia a posudzovanie zhody výrobkov
f) Patentová a licenčná činnosť
g) Vedecko-technické služby v oblasti metrológie vykonávané podľa osobitného predpisu
h) Súdnoznalecká činnosť, prekladateľstvo a tlmočníctvo v oblasti výskumu a vývoja vykonávané podľa osobitného predpisu
i) Ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre potreby výskumu a vývoja uskutočňované podľa osobitného predpisu
j) Činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja
k) Činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

Každá vedecko-technická služba sa slovne bližšie špecifikuje.

Príklad:
 

Vedecko-technická služba Bližšia špecifikácia
A Sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov pre VŠ a SAV, ako aj prostredníctvom vzdialeného prístupu používateľom knižnice