Veda v SR

Zástava SR

Veda v Slovenskej republike

Sekcia Veda v SR obsahuje oficiálne informácie Vlády SR a Sekcie vedy a techniky MŠVVaM SR o aktivitách v oblasti vedy a výskumu v zmysle platnej legislatívy. Týkajú sa najmä jej riadenia a štátnej podpory, dokumentov, štatistických ukazovateľov, implementácie európskych smerníc, medzinárodnej  spolupráce a výsledkov výskumu a vývoja.