Oprávnení žiadatelia

Oprávnené subjekty na predkladanie zoznamu pozícií

Orgány a inštitúcie verejného sektora (ústredné orgány štátnej správy vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií, verejné a štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie, Slovenská akadémia vied, Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a iné inštitúcie verejného sektora).

Inštitucionálna podpora

V prípade, že zamestnávateľom experta bude verejná vysoká škola, štátna vysoká škola, rezortná výskumná inštitúcia (právnická osoba uskutočňujúca výskum a vývoj, zriadená ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorá je príspevkovou organizáciou alebo štátnou rozpočtovou organizáciou) alebo Slovenská akadémia vied, na základe predloženého projektu môže byť poskytnutá aj finančná podpora pre inštitúciu v maximálnej sume 150 000 eur. Podpora je určená na vytvorenie adekvátnej pracovnej pozície a s tým spojenej podpory vo vymedzenom časovom úseku (napríklad investícia do vytvorenia výskumného tímu v počiatočnej fáze). Inštitucionálna podpora bude poskytnutá na základe konkrétneho predloženého projektu danej inštitúcie.

Výzvy na predkladanie zoznamu pozícií

Oprávnené subjekty predložia zoznam pozícií vyplnením a zaslaním formulára žiadosti o zaradenie pracovnej pozície. Termíny na predloženie zoznamu pozícií sú nasledovné (vypísanie ďalšieho termínu je podmienené existujúcim finančným zostatkom na podporu ďalších žiadostí):

28. 02., 31. 05., 31. 08. a 30. 11.

Prijímajúca organizácia zabezpečí kroky potrebné na obsadenie pozície. Výber zamestnanca bude realizovaný podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Podpora jednotlivcov

Mladý odborník

  • občan Slovenskej republiky do 40 rokov s ukončeným vysokoškolským štúdiom (2. alebo 3. stupeň) v zahraničí s možnosťou získania finančnej podpory v maximálnej výške 10 000 €

Expert

  • expert profesionálne pôsobiaci v zahraničí viac ako 10 rokov (obvykle na vedúcej pozícii) ako vysoko kvalifikovaný zamestnanec s možnosťou získania finančnej podpory v maximálnej výške 50 000 €

V obidvoch prípadoch je poskytnutie podpory viazané na podmienku, že žiadateľmi sú občania Slovenskej republiky s budúcim pracovným zaradením v rámci orgánov a inštitúcií verejného sektora, t. j. pozícií zaradených do Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. Dodatočné podmienky, ktoré je potrebné splniť na získanie príspevku, sú upravené vo Všeobecných podmienkach pre zaradenie žiadateľa (fyzickej osoby) do Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia.