Cena MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

Cena za vedu a techniku 

S cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti každoročne udeľoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prestížne ocenenie „Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku".

Od roku 2014 sa začali odovzdávať Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Táto transformácia má za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku. 

Príkaz ministra č. 18/2014 - obsahuje dokumentáciu k Cene za vedu a techniku

V súlade so štatútom ceny  predkladajú návrhy na ocenenie vrcholní predstavitelia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, Slovenskej akadémie vied, predstavitelia sektora vysokých škôl, reprezentatívnych združení zamestnávateľov a občianskych záujmových združení.

Cena je udeľovaná v piatich kategóriách:

A. Osobnosť vedy a techniky
B. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
C. Popularizátor vedy
D. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
E. Vedecko-technický tím roka

Ceny udelené v roku: 20042005200620072008200920102011, 201220132014

Videomedailóny vybraných ocenených vedcov v rokoch 2008200920102011201220132014