O certifikácii

Hodnotenie organizácií výskumu a vývoja bolo schválené vládou SR uznesením č. 766/2007 v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. Podrobnosti o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti vrátane obsahu žiadosti a podkladov  ustanovuje  Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja. Prílohou výnosu je Žiadosť o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja, ktorú žiadatelia podávajú online cez informačný systém SK CRIS. Podrobnosti sú uvedené v časti Podanie žiadosti.

Zákon č. 233/2008 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja, zaviedol podmienku poskytnutia účelových finančných prostriedkov štátneho rozpočtu (poskytovaných prostredníctvom agentúry, štátnych programov a odvetvových projektov) na základe certifikátu, ktorý je výsledkom hodnotenia organizácie výskumu a vývoja.

Účelom hodnotenia spôsobilosti organizácií výskumu a vývoja, ktorým sa poskytujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovou formou, je hodnotiť kvalitu nimi vykonávaného výskumu a vývoja a efektívnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov.

Na základe hodnotenia spôsobilosti získava  právnická osoba alebo fyzická osoba  osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, a tým oprávnenie uchádzať sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Osvedčenie vydáva a odníma minister školstva na základe návrhu hodnotiteľskej komisie.

 

OZNAM
pre držiteľov osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorým sa blíži ukončenie doby platnosti.

 

Dokumenty:

pdf Rekodifikovaný zákon č. 172/2005 Z. z . o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení  neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (verzia platná k 1. 2. 2024)

pdf Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja 

pdf Oznámenie pre organizácie

  Register organizácií V a V 

pdf  Zoznam organizácií, ktorým boli v zmysle § 26a zák. č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov vydané osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj 

pdf O potrebnosti hodnotenia spôsobilosti organizácií vykonávať výskum a vývoj