Zobrazenie B časť 1 modul A

Pri vypĺňaní tohto modulu žiadateľ dodržiava smernicu MŠ SR č. 13/2008-R zo 16. 10. 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (ďalej len „smernica o bibliografickej registrácii“).

Modul sa skladá z nasledovných 3 častí:

a) Publikačná činnosť v SR, v členskom štáte EÚ a v inom štáte,
b) Citácie z publikačnej činnosti v SR, v členskom štáte EÚ a v inom štáte,
c) Organizovanie vedeckých a odborných podujatí.

V prípade všetkých troch častí sa vo formulári žiadosti nachádzajú 2 tabuľky – jedna pre uvedenie publikácií, citácií, resp. vedeckých a odborných podujatí za posledných 6 rokov, jedna za posledných 20 rokov pôsobnosti.

Kategórie publikačnej činnosti sa určujú podľa VYHLÁŠKY Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

a) Publikačná činnosť v Slovenskej republika, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte

Žiadateľ uvedie do tabuľky 5 najvýznamnejších publikácií za sledované obdobie(a) svojej činnosti, ktoré vyšli v hodnotenom období a ktoré žiadateľ považuje za najvýznamnejšie vzhľadom na svoje poslanie:
 

Kód publikácie a názov kódu: Uveďte kód a názov kódu podľa prílohy č. 1 Vyhlášky, napr.: AAB – vedecká monografia vydaná v domácich vydavateľstvách
Autor publikácie:  
Názov publikácie:  
ISBN/ISSN: ISBN je medzinár. štandardné číslo knihy, presne identifikuje knihu.
ISNN je medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie, je to jednoznačný osemčíselný identifikátor periodických publikácií (noviny, časopisy, vrátanie internetových časopisov). Je obdobou ISBN používaného pre knihy.
Rok vydania:  
Miesto vydania:  
Vydavateľstvo:  
Edícia (číslo časopisu):  
Rozsah strán:  
Význam: Uveďte stručne, v čom spočíva význam diela.
Poznámky:  

b) Citácie z publikačnej činnosti v Slovenskej republike, v členskom štáte EÚ a v inom štáte

Žiadateľ uvedie do tabuľky najviac 5 najvýznamnejších citácií za sledované obdobie(a) svojej činnosti. Citácie sa vykazujú v súlade s STN ISO 690.

Pomôcka - generátor citácií: http://www.citace.com/generator.php

Upozornenie: Formulár žiadosti neumožňuje podčiarknutie slov, preto sa autori z danej inštitúcie nepodčiarkujú.
 

Kód citácie a názov kódu: Uveďte kód a názov kódu z prílohy č. 3 smernice o bibliografickej registrácii:
Kód 1 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS,
Kód 2 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS,
Kód 3 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch,
Kód 4 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Kód 5 - Recenzie v zahraničných publikáciách
Kód 6 - Recenzie v domácich publikáciách
Citovaná práca: Uvedie sa publikácia, ktorá bola citovaná. Neuvádzajú sa autocitácie. Príklad:
STUDENIC, Marcel - HAMAROVÁ, Eva - KOLLÁR, Peter - ZAMAROVSKÝ, Milan. Time-latitudinal development of the biophysical structures. In Biophysics. ISSN 0052-0969, 2004, vol. 264, p.222-275. (2.479 - IF2007).
Citácia na danú prácu: Príklad:
MILLER, H. - KABÁT, S.R. An empirical 3D model. In GENOMICS. ISSN 0006-6562, MAR 2007, vol. 456, no. 1, p. 355-395., WOS

 

c) Organizovanie vedeckých a odborných podujatí

Žiadateľ uvádza do tabuľky najviac do tabuľky najviac 5 najvýznamnejších podujatí za posledných 6, resp. 20 rokov svojej činnosti:

 

Názov podujatia:  
Typ podujatia: Vyberte jednu z nasledovných možností:
a) Kongres – zjazd vedeckých pracovníkov, organizovaný právnickými alebo fyzickými osobami výskumu a vývoja na medzikontinentálnej úrovni.
b) Sympózium – vedecká diskusia, zvyčajne úzko špecializovaná, organizovaná na širokej medzinárodnej základni spojená s vedeckou diskusiou o danej problematike. Celé rokovanie je vo svetovom jazyku.
c) Konferencia, kolokvium, seminár – účastníci, významní odborníci aktívne vystupujú s referátmi na danú odbornú tému.
d) Letná škola – forma kolektívneho vzdelávania (určitej skupiny frekventantov) na konkrétnu odbornú tému zabezpečovaná významnými odborníkmi často na medzinárodnej úrovni.
e) Výstavy.
f) Stále expozície.
Kým organizované:  
Termín konania:  
Miesto konania:  
Úroveň: Vyberte jednu z nasledovných možností:
a) v rámci Slovenska,
b) v rámci EÚ,
c) svetové podujatie.
Poznámky: