Vesmír a Slovenská vesmírna politika

Prijatím Lisabonskej zmluvy sa vesmír stal kľúčovou oblasťou záujmu Európskej únie (EÚ) s veľkým politickým, bezpečnostným, vedeckým a ekonomickým potenciálom. EÚ venuje osobitnú pozornosť problematike vesmíru, o čom svedčí aj ustanovenie budúceho Vesmírneho programu Únie a zamýšľané zriadenie Agentúry Európskej  únie pre vesmírny program, so sídlom v Prahe.

Závery Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (časť vesmír) zo dňa 4. júna 2020 „Vesmír pre udržateľnú Európu“ zdôrazňujú potrebu podporovať rozvoj udržateľného európskeho vesmírneho sektora s cieľom uspokojiť dopyt budúcich generácií a zaručiť európsku konkurencieschopnosť; uznávajú rastúci strategický význam vesmírneho sektora, ktorý prechádza rýchlou transformáciou v dôsledku rastúcej ponuky vesmírnych produktov a služieb a dopytu po nich ako aj technologických zmien a vzniku tzv. „New Space“ s novými aktérmi, širokou škálou aplikácií v rámci rozličných hospodárskych činností a väčších investícií súkromného sektora spolu s väčšími interakciami medzi vládami, a to aj prostredníctvom vesmírnych agentúr, medzivládnych organizácií, súkromného sektora, univerzít, výskumných organizácií, občanov a spoločnosti.

Pri implementácii európskej vesmírnej politiky zohráva nenahraditeľnú úlohu najmä Európska vesmírna agentúra (European Space Agency – ESA) – medzivládna výskumná a vývojová organizácia, ktorú v súčasnosti tvorí 22 členských krajín. ESA (www.esa.int)  je po americkej NASA a ruskej ROSKOSMOS treťou najvýznamnejšou vesmírnou agentúrou sveta. 

Kozmický výskum a využívanie vesmíru predstavujú špičkovú oblasť vývoja sofistikovaných technológií v rôznych odvetviach, vrátane výroby pokročilých materiálov, biotechnológií, informačných a komunikačných systémov, ako aj sledovania environmentálnych zmien. Slovenská republika má v kozmických aktivitách bohaté skúsenosti a tradície. 

Slovenská republika v roku 2010 podpísala základnú rámcovú Dohodu o spolupráci s ESA (tzv. „Cooperation agreement“), čím splnila podmienku 1. etapy spolupráce s ESA. Slovenská republika, zastúpená MŠVVaŠ SR, podpísala dňa 16. februára 2015 Zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a ESA (tzv. „European Cooperating State Agreement“) a plán jej finančného plnenia tzv. PECS Charter, na základe ktorého sa SR zúčastňuje ESA programu PECS (Plán pre európske spolupracujúce štáty), čím sa dostala do 2. etapy spolupráce s ESA.

V rámci PECS sa v Slovenskej republike financuje 39 projektov vo výške 5 443 802 eur. Riešenia týchto projektov, zameraných na špičkový vesmírny výskum, prispievajú k rozvoju a diverzifikácii malých a stredných podnikov a vzniku start-upov. Ich výsledky napomohli vzniku inovatívnych riešení a tvorbe produktov v oblasti vesmírneho softvéru, hardvéru a vesmírnych aplikácií.

Zámerom Slovenskej republiky po ukončení platnosti ECS zmluvy, ktorá uplynie dňa 4. augusta 2022, je pokračovať v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou vo forme pridruženého štátu (Associate Member – AM).

Účasť SR v európskych vesmírnych aktivitách je potrebná aj vzhľadom na narastajúci význam vesmírnych technológií, aplikácií, produktov a služieb založených na vesmírnych dátach aj v nadväznosti na Vesmírny program Únie alebo vesmírne výzvy rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Slovenská republika je od roku 2001 tiež členom Výboru Organizácie spojených národov pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS), na zasadnutiach ktorého sa zúčastňuje.

Dňa 1. 1. 2016 bol uvedený do prevádzky nový Slovenský kozmický portál, na ktorom sú komplexne spracované témy a informácie o aktuálnom dianí v oblasti SPACE v Slovenskej republike.

Pre bližšie informácie kontaktujte Sekciu vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1.

Ing. Jana Rovňanová
email.: jana.rovnanova@minedu.sk
tel.: 02/59 374 747