Hodnotenia a povolenia organizáciám VaV

Hodnotenie spôsobilosti organizácií výskumu a vývoja v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov  v znení neskorších predpisov ,§ 26a. 

Vydávanie povolení právnickým osobám vykonávajúcim výskum a vývoj prijímať cudzincov v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov  v znení neskorších predpisov ,§ 26b.