Metodika vypĺňania žiadostí a kritériá

Pri vypĺňaní žiadosti o zaradenie pracovnej pozície do schémy a formulára projektu uvádza žiadateľ odbor vedy a výskumu podľa Smernice č. 27/2006-R, ktorú vydalo Ministerstvo školstva SR.  

Predkladanie zoznamu pozícií

 • Podávanie žiadostí o zaradenie pracovnej pozície do schémy je časovo obmedzené.
 • Žiadosť o zaradenie pozície do schémy musí byť úplne a riadne vyplnená, podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa, resp. osobou oprávnenou na podpisovanie daných žiadostí.
 • Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie pozícií sú ústredné orgány štátnej správy vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií, verejné a štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie, Slovenská akadémia vied, Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a iné inštitúcie verejného sektora.
 • Rezortnými výskumnými inštitúciami sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sú príspevkovými organizáciami alebo štátnymi rozpočtovými organizáciami.
 • Pri výbere budú zohľadnené len pozície s pôsobením v Slovenskej republike a prednosť budú mať pozície na ustanovený týždenný pracovný čas.
 • Mzdové náklady spojené s obsadením miesta znáša zamestnávateľ.
 • Pri hodnotení predložených pozícií bude rada postupovať podľa kritérií hodnotenia pozície.

Predkladanie zoznamu pozícií a s tým súvisiacich projektov

 • Podávanie žiadostí o zaradenie pracovnej pozície do schémy a s tým súvisiacich projektov je časovo obmedzené.
 • Projekt je súčasťou žiadosti o finančnú podporu inštitúcie a podáva sa súčasne so žiadosťou o zaradenie pracovnej pozície do schémy.
 • Formulár projektu musí byť úplne a riadne vyplnený, podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa, resp. osobou oprávnenou na podpisovanie daných žiadostí.
 • Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie pozícií sú verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie alebo Slovenská akadémia vied.
 • Rezortnými výskumnými inštitúciami sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sú príspevkovými organizáciami alebo štátnymi rozpočtovými organizáciami.
 • Rozpočet projektu musí byť v súlade s Usmernením k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov.
  Pri hodnotení predložených projektov bude rada postupovať podľa kritérií hodnotenia projektu.

Konkrétne požiadavky a podmienky predkladania zoznamu pozícií a projektov oprávnenými subjektmi upravuje aktuálna Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. Predložené pozície a projekty sú hodnotené podľa Pravidiel schvaľovania predložených pozícií a projektov inštitucionálnej podpory.

 

Predkladanie žiadostí uchádzačov o pozíciu a finančnú podporu

Konkrétne požiadavky a podmienky predkladania žiadostí uchádzačov (fyzických osôb – mladých odborníkov a expertov) o pozíciu a finančnú podporu upravuje aktuálna Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia.