Prírodné vedy

Prvú zo základných siedmych skupín odborov vedy a techniky definovaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj tvoria Prírodné vedy. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy, ktorá upravuje oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Prírodné vedy sa zaoberajú objektami a javmi, v ktorých človek má len vedľajšiu funkciu, alebo je chápaný ako súčasť živočíšnej ríše. Oblasť prírodných vied spoločne s technickými vedami patrí medzi tie vedné disciplíny, v ktorých sa pomerne často objavujú aj hodnotné aplikácie a riešenie konkrétnych problémov spoločnosti a hospodárstva v oblastiach, ktorým sa venujú.

 

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti prírodných vied patria nasledovné podskupiny:  

  • Matematické vedy
  • Počítačové a informatické vedy (vrátane kybernetiky)
  • Fyzikálne vedy
  • Chemické vedy
  • Vedy o Zemi a súvisiace environmentálne vedy 
  • Biologické vedy
  • Ostatné odbory prírodných vied

Podrobnejšie členenie v číselníku (pdf)