Komisia ESFRI

esfri

Európske strategické fórum pre výskumnú infraštruktúru (European Strategy Forum for Research Infrastructure – ESFRI) ako poradný orgán Európskej komisie vypracovalo strategický materiál na báze európskych infraštruktúrnych projektov „ESFRI Roadmap“, prostredníctvom ktorých by sa Európa mala stať konkurencieschopnou vo svetovom výskumnom priestore. Pre obdobie do roku 2009 bolo do ESFRI Roadmap zaradených 35 projektov.

Ciele a stav výskumných infraštruktúr ESFRI roadmap 08/2014

Prepojenosť prioritných oblastí RIS3 SK s oblasťami výskumných infraštruktúr ESFRI

Delegáti a nominovaní členovia v ESFRI

Ciele a stav infraštruktúrnych projektov ESFRI Roadmap 1/2014

Súčasný stav spolupráce SR v projektoch ESFRI

Európsky podrobný plán (roadmap) pre infraštruktúry v oblasti výskumu a vývoja – Roadmap 2010

Európska výskumná infraštruktúra – aktualizácia Roadmap 2010 

Ďalšie informácie k účasti SR na aktivitách ESFRI

Aktivity v oblasti vedeckých pobytov v zahraničí