Aktivity orgánov Európskej únie

Európske inštitúcie

European Union European Union

eu parliament European Parliament

council of europe Council of Europe

eur comission European Comission

Informačná kancelária Európskeho parlamentu Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR

europska unia sk Európska únia.sk

euroinfo EuroInfo. Všetko o členstve Slovenska v Európskej únii

Európska únia pre vedu a výskum

cordis CORDIS

 - informačný servis Európskej únie

vyhľadávanie výskumných aktivít na národnej úrovni
- oficiálna informačná služba EÚ pre výskum a vývoj
- informácie na európskej úrovni z oblasti výskumu
- priestor pre rôzne služby venujúce sa výskumu na národnej úrovni
Pilotný projekt otvoreného prístupu k vedeckým publikáciam

Európska komisia spustila pilotný projekt otvoreného prístupu, ktorý je zameraný na online zverejňovanie výsledkov európskeho výskumu v siedmych kľúčových oblastiach. Podľa EK by iniciatíva mala zvýšiť viditeľnosť európskeho výskumu a nástup inovácií cez  postaranie sa o to, aby podnikatelia, zvlášť, malí a strední, mali prístup  k najnovším výsledkom výskumu.

Podľa Janeza Potočnika, komisára EÚ pre výskum je ”jednoduchý a voľný prístup k najnovším poznatkom v strategických oblastiach, kľúčový pre rast konkurencieschopnosti vo výskume v EÚ. Tento otvorený prístup je dôležitým krokom smerom k dosiahnutie ´piatej slobody´ voľného prístupu k informáciám medzi členskými štátmi, výskumníkmi, inštitúciami a verejnosťou.”
Projekt pokrýva tieto oblasti 7. rámcového programu: zdravie, energetika, životné prostredie, informačné a komunikačné technológie,  socioekonómia a spoločenské vedy,výskumná infraštruktúra, veda v spoločnosti.    

erc

European Research Council (Európska výskumná rada, ERC)


Európska výskumná rada je európskou inštitúciou pre podporu hraničného výskumu. Jej hlavným cieľom je stimulácia vynikajúcich vedeckých výsledkom prostredníctvom podpory najlepších kreatívnych vedcov a výskumníkov, ktorí sú ochotní prekračovať stanovené hranice poznania i svojich vlastných vedeckých disciplín. Ich výskumná a vedecká práca sa tak nemusí orientovať podľa „politických priorít“, či komerčných potrieb.

 

ERC tak dopĺňa iné nástroje financovania výskumu a je hlavnou súčasťou programu „Myšlienky“ v rámci Siedmeho rámcového výskumného programu (FP7).

Granty ERC sú udeľované prostredníctvom otvorenej súťaže projektom vedeným vedcami bez ohľadu na ich skúsenosti, či pôvod, ktorí pôsobia v Európe, alebo do nej prichádzajú pôsobiť. Jediným kritériom je vedecká excelentnosť. Cieľom je podporiť najlepšie domáce idei a mozgy, ako aj prilákať ich zo zahraničia.

ERC však robí viac než len financovanie výskumu. Z dlhodobého hľadiska sa snaží o posilnenie a formovanie európskeho výskumu, napríklad porovnávaním kvality, vytváraním medzinárodných kritérií úspešnosti, poskytovaním aktuálnych informácií o úspešných projektoch a podobne.

V konečnom dôsledku sa ERC snaží, aby bola európska výskumná a vedecká báza pripravená odpovedať na potreby vedomostnej spoločnosti a poskytla Európe dostatočné kapacity v hraničnom výskume. 

Granty Európskej výskumnej rady

 

era

European Research Area (Európsky výskumný priestor, ERA)

Európsky výskumný priestor (ERA) je platformou na zoskupenie a posilnenie výskumných úsilí na úrovni EÚ a ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami. ERA má v úmysle usmerňovať a zefektívniť európske výskumné aktivity a inovačné postupy a takto zabezpečiť ekonomickú a konkurencieschopnú budúcnosť 27 členských štátov EÚ.

Zakladajúci dokument - Smerom k Európskemu výskumnému priestoru - cituje viacero konkrétnych výziev, ktoré má vytvorenie ERA splniť.

  • lepšie využitie vedeckých zdrojov a pomôcok na európskej úrovni,
  • dynamickejšie súkromné investovanie do výskumu a vývoja,
  • zvýšené ľudské zdroje a mobilitu výskumníkov,
  • poskytnutie priaznivejších podmienok pre výskumný priestor „spoločných hodnôt”.

 

Vo svojom jadre sa ERA usiluje združiť roztrúsené zdroje a odborné znalosti tak, aby bolo možné vykonať dôležité a prospešné projekty. Jej cieľom je znížiť prostredníctvom lepšej výmeny informácií a koordinácie zbytočné papierovanie – zvýšiť efektívnosť a dôveru.

Európska komisia považuje ERA za „kľúčový pre zaručenie ekonomickej a konkurencieschopnej budúcnosti Európy“. V praxi je to aj nevyhnutná súčasť na udržanie vysokej kvality života v Európe. Na oživenie iniciatívy vydala Komisia dokument pod názvom Urobiť z ERA skutočnosť: Smernice pre výskumné aktivity EÚ.

Medziiným vyzdvihuje dôležitosť vytvorenia siete medzi národnými výskumnými programami a hodnoty koordinovaných a cieľových výskumných projektov a infraštruktúry EÚ. Taktiež kladie dôraz na ústrednú rolu ľudských zdrojov - t.j. na ženy a vedu, otázky mobility výskumných pracovníkov, vedu a mládež – ktorú zohrávajú v posilnenej Európskej vede a technológií v rozširujúcej sa únii.

Key Figures ERA 2008
Key Figures ERA 2001 - 2007

 

rea

Research Executive Agency (Výskumná výkonná agentúra)

Ďalšie informácie o agentúre

Konzultácie Európskej komisie

Verejné konzultácie Európskej komisie sú nástrojom, prostredníctvom ktorého sa môžu aktéri európskych politík z rôznych sektorov vyjadriť k pripravovanej legislatíve.

Základným zdrojom informácií o možnostiach zapojenia sa do tvorby európskych politík je portál Your Voice in Europe, ten obsahuje aj zoznam aktuálnych otvorených verejných konzultácií výsledky predchádzajúcich konzultácií.

Generálne riaditeľstvo pre výskum pri Európskej komisii organizuje konzultácie k legislatíve, ktorá formuje regulačné prostredie Európskej výskumnej oblasti. Na svojich stránkach zverejňuje tiež zoznam otvorených konzultácií a zhrnutie výsledkov predchádzajúcich konzultácií.

Linky na materiály EÚ

EU Research - SME Techweb
Practical guide to EU funding opportunities for research and innovation

Publikácie EÚ z oblasti životného prostredia
EU Research for the Environment 2007 - 2013
Dokument sumarizuje výskum v environmentalistike, ktorý je financovaný Európskou úniou. Je rozdelený do dvoch častí:
1.      kontext environmentálneho výskumu – historické korene, politické pozadie, úvod do environmentálneho výskumu v 7 rámcovom programe.
2.      prehľad o prioritách v environmentálnom výskume, vrátane klimatických zmien, niektoré úspešné projekty v tomto výskume.

Výskumná infraštruktúra (publikované dokumenty Európskej komisie)
Program eContentplus (tvorba a šírenie informácií v digitálnej forme)
Pripravenosť krajín na informačnú spoločnosť (rok 2006)
Štúdia o ekonomickom a technickom vývoji trhov s vedeckými publikáciami v Európe (rok 2006)
Prehľad podpory VaV v krajinách EU25 a vo svete (rok 2004)