Rokovací poriadok

 • Výbor splnomocneného zástupcu vlády SR (ďalej Vládny splnomocnenec) v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne (ďalej SÚJV v Dubne) je poradným a konzultačným orgánom vládneho splnomocnenca.
 • Členov výboru menuje vládny splnomocnenec na dobu určitú tak, aby v ňom boli zastúpení experti najmä z pracovísk zainteresovaných na spolupráci s SÚJV Dubna.
 • Výbor rokuje o otázkach spolupráce SR s SÚJV v Dubne podľa Štatútu výboru najmä o:
  1. návrhoch vládneho splnomocnenca na členov riadiacich a poradných orgánov v SÚJV v Dubne,
  2. vyslaniach na pracovné pobyty v SÚJV v Dubne zamestnancov inštitúcií v SR spolupracujúcich s SÚJV v Dubne,
  3. prijatiach pracovníkov z SÚJV v Dubne v inštitúciách v SR,
  4. vedecko-výskumných projektoch kolektívov z inštitúcií v SR spolupracujúcich s kolektívami z SÚJV v Dubne,
  5. dosiahnutých výsledkoch výskumov týchto projektov,
  6. možnej finančnej podpore týchto projektov v rámci členského príspevku SR do SÚJV v Dubne.
 • Rokovanie výboru je neverejné.
 • V prípade potreby môže vládny splnomocnenec pozvať na zasadnutie výboru aj ďalšie osoby.
 • Výbor zasadá zvyčajne dva razy za kalendárny rok na pozvanie vládneho splnomocnenca.
 • Program zasadnutia výboru a písomné materiály najmä v elektronickej forme predkladá členom výboru vládny splnomocnenec.
 • Program zasadnutia výboru môže byť doplnený na základe návrhov členom výboru.
 • Výbor sa môže o prerokovaných bodoch programu uznášať hlasovaním.
 • Hlasovanie vo výbore je verejné.

Rokovací poriadok (Verzia pre tlač)