European XFEL

Výzva na predkladanie návrhov (pripomenutie)
Používateľské experimenty na európskom fóre XFEL (júl – december 2021)
Termín: 16. decembra 2020 do 16.00 hod. – Hamburg / Schenefeld čas – SEČ
Výzva

X-ray Free Electron Laser in Hamburg „XFEL“

Európske röntgenové laserové zariadenie pracujúce na princípe emisie žiarenia z voľných elektrónov (European XFEL) bude od roku 2017 generovať extrémne intenzívne záblesky koherentného röntgenového žiarenia pre výskumníkov z celého sveta. Títo preskúmajú nanometrické štruktúry, rýchle procesy a extrémne stavy, vyhotovia trojrozmerné obrázky vírusov alebo proteínov a nafilmujú chemické reakcie.

Toto nové zariadenie je prínosné pre mnohé vedecké oblasti, medzi ktoré patrí biológia, chémia, medicína, fyzika, materiálové vedy, nanotechnológia, energetická technológia a elektronika. European XFEL predstavuje európsky projekt  röntgenového lasera budovaného v Hamburgu, ktorý bude zdrojom  žiarenia výnimočných kvalít presahujúci všetky súčasné svetové fotónové zdroje. Zároveň umožní prielomový výskum v širokom spektre vedných oblastí. Účasťou na projekte European XFEL sú otvorené možnosti vzdelávania našich študentov a doktorandov v najpokročilejších metodikách a realizovať ich experimenty v medzinárodnom prostredí na špičkových zdrojoch. Počas výstavby intenzívne pokračuje vývoj experimentálnych metodík, pričom sa dosahujú unikátne objavy, napr. v roku 2012 bola objavená metóda samo-sitovania s laditeľnosťou undulátorov pre získanie ešte intenzívnejšieho a koherentnejšieho laserového lúča. Členom v European XFEL, s.r.o. je Slovensko od roku 2009, je zakladajúcim štátom a akcionárom spoločnosti podľa nemeckého práva a vlastní 1,16 % akcií spoločnosti. Slovensko má právo rozhodovať o ekonomických a organizačných záležitostiach v spoločnosti. Členské štáty EÚ spolu s Európskou komisiou uvedú do prevádzky alebo dokončia infraštruktúrny projekt European XFEL v roku 2017. Európsky projekt 3.4 km dlhého RTG lasera budovaného v Hamburgu, bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít presahujúci všetky súčasné svetové zdroje.

Ako vznikol projekt XFEL

Z historického a technologického hľadiska vychádza projekt XFEL z lineárneho urýchľovača TESLA, navrhnutého predovšetkým pre potreby časticovej fyziky. Na jeho vývoji sa podieľalo 55 inštitúcií z 12 krajín. Urýchľovač TESLA bol natoľko inovatívny, že sa ukázal ako vhodná technologická báza pre vybudovanie nového zdroja extrémne tvrdého RTG žiarenia s mimoriadne vysokou intenzitou, produkovaného voľnými elektrónmi. V centre DESY sa preto začalo s výstavbou TESLA Test Facility (TTF). Vo februári v roku 2000 sa na TTF podarilo emitovať žiarenie s vlnovou dĺžkou pod 100 nm. Vývoj pochopiteľne neustal a to, čo pôvodne začalo ako testovacie zariadenie, dostalo v auguste 2005 konečnú podobu a názov FLASH (Free – Electron Laser in Hamburg) a podtitul „Pilotný program XFEL“. FLASH dodnes produkuje laserové svetlo s vlnovými dĺžkami v škále od extrémne ultrafialových až po mäkké RTG žiarenie. Overenie a potvrdenie dôležitých fyzikálnych javov a konštrukčných prvkov na pilotnom programe FLASH umožnilo vypracovať  technickú dokumentáciu pre 3,4 km dlhý synchrotrónový lineárny urýchľovač štvrtej generácie „XFEL“ a od 8. januára 2009 spustiť jeho výstavbu. Skúšobné uvedenie do prevádzky je naplánované na rok 2016 a definitívne by mal byť XFEL dostupný pre užívateľov v apríli 2017. Celkové náklady na výstavbu zariadenia sú 1,086 mld. Euro v cenách roku 2005. V roku 2012 bola cena navýšená na 1,148 mld. Euro a v roku 2015 na 1, 250 mld. Euro, v cenách r. 2005. Po prvýkrát v histórii sa výstavba realizuje pod záštitou medzinárodnej obchodnej spoločnosti, financovanie je zabezpečené podielmi jednotlivých krajín, ktoré sa stanú akcionármi. Akcionári rozhodnú o poplatkoch za užívanie zariadenia, rozhodnú o licenčných právach ako aj o podmienkach pre vstup prípadných záujemcov do obchodnej spoločnosti. Najvýznamnejšími akcionármi sú Nemecko (53%), Rusko (23%). Slovensko je zmluvne zaviazané podieľať sa na financovaní výstavby jedným percentom. Po navýšení ceny diela SR sa rozhodla zvýšiť svoj podiel až na 1.16%. 

Stručný princíp činnosti XFEL (popis a fotogaléria) 

Zastúpenie v orgánoch XFEL
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – podpredseda E-XFEL Council v r. 2010 – 2014, v súčasnosti zástupca SR v Rade XFEL, člen administratívneho a finančného výboru XFEL,
 
Ing. Karel Saksl, DrSc. – zástupca SR v Rade XFEL, člen vedeckého poradného zboru XFEL, 

RNDr. Štefan Molokáč, CSc. – člen komisie pre in-kind príspevky pri budovaní a využívaní XFEL,

RNDr. Imrich Barák, DrSc., Ing. Karel Saksl, DrSc. – poverení zástupcovia SR v konzorciu budujúceho experimentálnu stanicu SFX/SPB.

RNDr. Imrich Barák, DrSc., Ing. Karel Saksl, DrSc., doc. RNDr. Jozef Uličný, PhD. – poverení zástupcovia SR v konzorciu budujúceho experimentálnu stanicu XBI.

Linky  
The European XFEL – http://www.xfel.eu/
Viac filmov nájdete tu: http://www.youtube.com/user/EuropeanXFEL