O schéme Návraty

Slovenská republika patrí v rámci Európskej únie k štátom s najvyšším podielom študentov vysokých škôl študujúcich v inom členskom štáte. Z existujúcich predpokladov vyplýva, že podstatná časť týchto absolventov sa následne etabluje na pracovnom trhu v štáte, v ktorom absolvovala vysokoškolské štúdium, čo má na Slovenskú republiku viaceré negatívne vplyvy. Z tohto dôvodu bola vypracovaná Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia schválená vládou Slovenskej republiky uznesením č. 368 zo dňa 8. júla 2015.

Slováci, ktorí sa etablovali v zahraničí, by v prípade svojho návratu na Slovensko mohli využitím svojich skúseností a kontaktov v zahraničí pozitívne vplývať na smerovanie slovenskej spoločnosti či skvalitňovanie verejných služieb, vo všeobecnosti správy vecí verejných, prípadne môžu napomôcť skvalitňovaniu vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania a v neposlednom rade by sa mohli angažovať v občianskej spoločnosti či v podnikateľskom sektore.

S návratom odborníkov na Slovensko môžu byť spojené viaceré náklady, v závislosti od trvania obdobia po skončení vysokoškolského štúdia, náklady stratenej príležitosti (napr. finančné ohodnotenie za prácu v zahraničí v porovnaní s ohodnotením vo verejnom sektore na Slovensku), náklady spojené s úhradou pôžičky na štúdium v zahraničí, ale aj nefinančné náklady, ako napríklad prerušenie sociálnych väzieb v prípade návratu na Slovensko, zmena podmienok pre rodinných príslušníkov a mnohé ďalšie. Cieľom podpornej schémy je vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat odborníkov na Slovensko znížením či čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér.  

Schéma vytvára mechanizmus na podporu návratu odborníkov zo zahraničia a pozostáva z nasledovných krokov:

  • identifikácia možných pozícií,
  • výber podporovaných pozícií,
  • obsadenie pozície,
  • poskytnutie prvej časti príspevku / finančnej podpory,
  • poskytnutie zvyšnej časti príspevku / finančnej podpory.

O kritériách výberu jednotlivých pozícií a výške poskytnutého finančného príspevku rozhoduje rada podpornej schémy, ktorej členov menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

OZNAM 

Z dôvodu časového obmedzenia trvania schémy v zmysle uznesenia vlády SR č. 368/2015 nie sú momentálne vyhlasované žiadne výzvy na predkladanie pozícií do schémy. Informácie o pokračovaní schémy v ďalšom období budú zverejnené na tejto webovej stránke hneď po jej schválení.