Príprava nového rámcového programu EÚ pre VaI (FP9)

Predbežná pozícia MŠVVaŠ SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie
v slovenskom jazyku
v anglickom jazyku

Predbežná pozícia Prioritnej oblasti 7 Rozvoj vedomostnej spoločnosti Dunajskej stratégie k podpore výskumu a inovácií v dunajskom regióne v nadchádzajúcom období po roku 2020
v anglickom jazyku