Stimuly pre výskum a vývoj

Podávanie žiadostí o stimuly VaV sa realizuje cez informačný systém SK CRIS. Je potrebná registrácia do systému. Pozrite si Manuál na registráciu.

Technická podpora: tel. 02/69253135, 69253133 e-mail: skcris.admin@cvtisr.sk
---

Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje možnosť podávať žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo forme stimulov na výskum a vývoj v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona v súlade s nasledujúcou špecifikáciou:
Dátum a hodina uzatvorenia prijímania žiadostí o stimuly:

25. 10. 2018 do 24:00 hod. v elektronickej forme a v listinnej forme s doručením na uvedenú adresu najneskoršie dňa 26. 10. 2018 do 10:00 hod.

Adresa prijímania žiadostí:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia vedy a techniky:
Stromová 1 813 30 Bratislava

Informácia

Kompletné znenie oznámenia
Doplňujúca informácia k oznámeniu
Z technických príčin pre vypĺňanie formulárov prosíme, nepoužívať prehliadače Google Chrome a Safari..
Manuál pre poskytovanie stimulov
Stanovenie intenzity pre stimuly VaV podľa nariadenia EK (EÚ) 651/2014

 

Vzory žiadosti a formulára projektu (jednotlivé hodnoty a počty rokov vo Vašej žiadosti sa môžu líšiť):
Žiadosť Stimuly (doc)
Formulár projektu – PROJEKT ZÁKLADNÉHO VÝSKUMU (doc)
Formulár projektu – PROJEKT PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU (doc)

Manuál - Hodnotenie Stimulov pre výskum a vývoj


Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z 23. apríla 2009 vychádzajúc z Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých druhov kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) určuje podmienky poskytovania stimulov pre výskum a vývoj právnickým osobám, ktoré sú podnikateľmi. Cieľom zákona je zvýšiť úroveň výskumu a vývoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní stimulov pre výskum a vývoj a kontrole ich použitia, zvýšiť zamestnanosť odborných pracovníkov vo výskume a vývoji. To všetko úzko súvisí s protikrízovými opatreniami jednotlivých vlád Európskej únie i celého tohto spoločenstva. Stimuly pre výskum a vývoj sa v tomto zmysle začali v SR po odbornom schválení žiadostí podľa § 7 zákona č. 185/2009 Z. z. poskytovať od konca roka 2009.

Rekodifikovaný zákon č. 185/2009 o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Nariadenie:
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy

Výnos:
Výnos MŠVVaŠ SR z 5. marca 2015 o stimuloch pre výskum a vývoj
Výnos Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-7174/11543:7-15AA, ktorým sa mení výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj.

Nová smernica č. 64/2020 o postupe pri výkone doplňujúcej kontroly stimulov pre výskum a vývoj
Prílohy (zip)

Príkaz ministra č. 62/2012
Príkaz ministra č. 62/2012, ktorým sa vydáva štatút komisie na vyhodnocovanie žiadostí o stimuly na výskum a vývoj

Príkaz ministra č. 32/2015
Príkaz ministra č. 32/2015, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz ministra č. 62/2012, ktorým sa vydáva štatút komisie na vyhodnocovanie žiadostí o stimuly na výskum a vývoj

Príkaz ministra č. 44/2017
Príkaz ministra č. 44/2017, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz ministra č. 62/2012, ktorým sa vydáva štatút komisie na vyhodnocovanie žiadostí o stimuly na výskum a vývoj

Výnos MŠ SR z 12. augusta 2009 o stimuloch pre výskum a vývoj
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj v znení Výnosu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-7174/11543:7 15AA, ktorým sa mení výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj

Upozornenie!

S účinnosťou od 1. septembra 2018 je v platnosti novelizácia zákona č. 185/2009 Z. z. – Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

S účinnosťou od 15. marca 2015 je v platnosti novelizácia zákona č. 185/2009 Z. z. – Zákon č. 23/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1. decembra 2013 je v platnosti novelizácia zákona č. 185/2009 Z. z. – Zákon č. 363/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 15. marca 2011 je v platnosti novelizácia zákona č. 185/2009 Z. z. – Zákon č. 40/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uvedené novelizácie dopĺňajú zákon č. 185/2009 Z. z. Okrem iného upravujú predkladanie žiadostí o stimuly na výskum a vývoj. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prijíma žiadosti len na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o stimuly, ktoré zverejňuje na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie (teda na tomto mieste) a v tlači. Prípadné žiadosti podané mimo lehôt uvedených v oznámení ako podané mimo dikcie zákona nebudú ako žiadosti vyhodnocované.

 

Prehľad schválených a poskytovaných stimulov VaV

Oznam o žiadostiach o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj v roku 2015

Oznam o žiadostiach o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj v roku 2013

Oznam o žiadostiach o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj v roku 2012

Oznam o žiadostiach o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj v roku 2010

Oznam o žiadostiach o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj v roku 2009

 

Informácie o doplnení karty riešiteľa (návod sa týka stimulov VaV so začiatkom riešenia do roku 2016)