Humanitné vedy

Humanitné vedy sú šiestou zo základných siedmych skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Oblasť humanitných vied patrí spoločne so spoločenskými vedami medzi vedné disciplíny s rastúcou dôležitosťou – v prípade ich kvalitných výstupov sú tieto veľmi často vo vyspelých štátoch využívané okrem iného aj na riadenie spoločnosti a hospodárstva. To znamená, že aj napriek zaužívanému nesprávnemu názoru, že ide primárne o vedné disciplíny z oblasti základného výskumu, aj tieto majú veľmi výrazný spoločensko-hospodársky význam a dopad. Humanitné vedy sa naopak zaoberajú ľuďmi a ich spoločenstvom. 

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti humanitných vied patria nasledovné podskupiny:  

  • Historické vedy a archeológia 
  • Filologické a literárne vedy
  • Filozofické vedy, etika, religionistika a teologické vedy
  • Vedy o umení
  • Ostatné odbory humanitných vied

Podrobnejšie členenie v číselníku (pdf)