Pôdohospodárske vedy

Pôdohospodárske vedy, lesnícke vedy a veterinárske vedy sú štvrtou zo základných siedmych skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Pôdohospodárske vedy tvoria osobitnú gnozeologickú kategóriu systematického poznávania vecí a javov štandardizovanými postupmi pozorovania, merania, analýzy a interpretácieOblasť pôdohospodárskych vied patrí medzi tie vedné disciplíny, pred ktorými leží aj v kontexte členstva Slovenskej republiky v Európskej únii jedna z najväčších výziev – premeniť európske poľnohospodárstvo na efektívny a konkurencieschopný sektor. Jedná sa o oblasť vedy s kľúčovou dôležitosťou  aj pre zdravie ľudí a kvalitu života. 

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti pôdohospodárskych vied patria nasledovné podskupiny:  

  • Poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo
  • Živočíšna produkcia
  • Veterinárske vedy
  • Biotechnológie v poľnohospodárstve
  • Ostatné odbory pôdohospodárskych vied 

Podrobnejšie členenie v číselníku (pdf)